Ledare, Ordförande har ordet / 2020-11-20

Kommande årsmöten i Parkinson Skåne och dess lokalföreningar

Detta inlägg rör Parkinson Skånes lokal- och regionalförenings förestående årsmöten. Varför då ta till orda i denna till synes avgränsade fråga som inte sällan gäller några få mötestimmar, om än av viss vikt? Om vi ska ta det från början, och i största möjliga mån hålla det principiellt, så inleds föreningarnas verksamhetsår med ett så kallat konstituerande styrelsemöte. På detta möte stadfästs styrelsen i åtminstone tvenne hänseenden, vilka medlemmar som gemensamt ska inväljas  och i vilken funktion de tar plats. Kortfattat beslutar styrelsen i sin helhet vem som ska axla styrelsens ordförandeskap, fördelningen av sakledamöterna och eventuella adjungerande ledamöter.

Som många mycket väl känner till finns det varianter på nämnda tema, bland annat kan ju styrelsen från år till annat därutöver besluta att fler eller färre ledamöter, ersättare och ev. adjungerade tillkomma eller inte. Till detta, åtminstone i teorin, kan andra föreningars ställföreträdare ta plats i styrelsen. Detta eftersom en konstituerad ideell förening upprättad enligt gällande regler inte betraktas som en fysisk person utan som juridisk person med föreningens olika ställföreträdare. I och med att föreningsstyrelsen väl är på plats gäller det att fördela gracerna i så måtto att ledamöternas sak- och ansvarsområden ska beslutas om. Vilka som utses och deras respektive ansvarsområden väljer respektive förening givetvis i enlighet med föreningens stadgar eller annan praxis. Föreningsstadgar och oskriven praxis är inte en gång för alla slagen i sten, utan kan av styrelsen beslutas att frångå. Vad beträffar stadgeändringar regleras i enlighet med respektive förenings stadgevillkor, t.ex. kan medlemmar begära på förändringar i olika avseenden genom motioner så som styrelsemedlemmar kan förslå via propositioner.

Osagt, kommer vi därmed över på föreningarnas årsmöten (jfr bolags- och föreningars lagreglerade stämmor). Om alltså de konstituerande mötena utgör föreningarnas årliga nystart, så innebär de återkommande årsmötena föreningarnas, åtminstone föreningsekonomiskt och ansvarsmässigt, årliga bokslut och årsredovisning. Det är nämligen på årsmötet som styrelsens förehavanden beträffande gångna årets verksamhetsplan kritiskt nagelfars och tillstyrks alternativt avstyrks av föreningens revisor. Revisorn utgör i sammanhanget ett oberoende föreningsorgan som väljs av föreningens högsta beslutande organ, årsmötet, som i princip utgör ett stadgereglerat årligen återkommande medlemsmöte. Revisors roll i sammanhanget är att tillhandahålla årsmötet det underlag som ligger till grund för genomförandet av ansvarsutkrävandet av styrelsen, vilket manifesteras i medlemmarnas hållning vis-a-vis styrelsen i förhållandet till huruvida de ges ansvarsfrihet.

Det som år 2020 emellertid ställer till är Covid-19 och myndigheternas rekommendationer och restriktioner härvidlag. Virusspridningen i sig har gjort åtskilligt föreningsarbete svårframkomligt med inte obetydliga risker för hälsan. Detta har föranlett myndigheterna att överlägga och ta ställning till för samhälle och enskilda hänsynstaganden av sällan skådad karaktär och omfattning. I ett demokratiskt rättssamhälle som Sverige, så styrs vi av ett rättssystem och statsorgan med vidsträckta befogenheter enligt diverse författningar (8 kap RF) och verkställighetsåtgärder, å andra sidan åtnjuter vi också grundlagsskydd att utöva vår rörelsefrihet och att ev. inskränkningar följer grundlagarnas förutsättningar.

Till frågan huruvida en förening bör eller inte bör hålla årsmöte 2020/2021 så är detta, til syvende og sisdt, en angelägenhet i varje förening att avgöra suveränt, även om viss lyhördhet aldrig kan skada!

Gerard Müller, Ordförande Parkinson Skåne