Ledare, Ordförande har ordet / 2020-10-12

APS byter skepnad

Som ordförande i den ideella föreningen Parkinson Skåne förväntas vederbörande i varje nummer av medlemstidningen Aktuellt Parkinson Skåne (APS) skriva en ledare. Detta är en uppgift som inte bör tas med alltför stor lätthet, utan snarare med en lagom portion glädje och omsorg. Förevarande utgåva skiljer sig i åtminstone ett bestämt avseende från tidigare nummer såtillvida att upplagan uteslutande publiceras i digitalt format och finns tillgänglig på hemsidan aps.parkinsonskane.se. I vårt förra nummer beskrev vi i vilket sammanhang tidningen i pappersformat verkade och motiverade avvecklingsskälen. Ingen kan ha undgått att vi sedan en tid tillbaka eftersökt en ny webbredaktör till APS. Eftersom uppdraget i sig har sina utmaningar och rekryteringsprocessen visat sig mer besvärlig än förväntad, har vi sett oss föranledda att anlita extern sakkunskap i Maria Gyllström Sjövik på Khaki webbyrå i Lund.

Som patientorganisation utgörs föremålet för vår verksamhet av Parkinsons sjukdom i teori och praktik. Detta ställer krav, men innebär också möjligheter för medlemmar, förtroendevalda och andra intresserade. Eftersom vi förväntas teckna en bild där Parkinsonsjuka, anhöriga och andra intressenter finns representerade, befrämja hälsa och mående och för att utföra olika aktiviteter. Denna bild av verkligheten i alla sina sakliga detaljer förklarar varför utmaningarna för aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet å ena sidan strävar att komma verkligheten så nära som över huvud verkligheten möjliggör utan filtrering, sortering eller andra felkällor, å andra sidan beskriva, analysera och kartlägga verkligheten, förvisso i ett förenklat skick, så att andra experter och lekmän för diverse syften kan ta del av och skapa sig en förståelse och andra insikter. Detta torde i all sin ofullständighet, till syvende og sisdt, därpå ligga till grund för kommande teorier, förklaringsmodeller och världsbilder. Eftersom Parkinson Skåne som patientorganisation i huvudsak rör sig inom kunskaps- och ämnesområdet för medicinvetenskap är vårt uppdrag och ansvar att förmedla frågor och svar om människors hälsa.

Huruvida vi lyckas i våra föresatser är primärt en fråga för föreningens medlemmar att besvara! Hur som helst så är det den medicinska vetenskapen som egentligen så att säga för kampen mot hjärnans sjukdomar och ohälsa genom forskning som leder till produktion av nya kunskaper, metoder och behandlingar (jfr terapier och human enhencement). Hjärnans sjukdomar drabbar hårt den som insjuknar, men även de anhöriga för en ojämn kamp. Det ska framhållas att den medicinska forskningen inte sällan bedrivs av näringslivet, däribland i svenska och globala läkemedelsföretag, som vid närmare samverkan i högre grad hade kunnat gynna medicinska framsteg och innovativa lösningar till patienters gagn och nytta. Hur sammanfattar vi kortfattat morgondagens hälsoutmaningar beträffande Parkinsons sjukdom? Det är forskning som leder till betydelsefulla och häpnadsväckande resultat som räddar liv. Icke desto mindre står vetenskap och utveckling inför åtskilliga utmaningar och mer forskning krävs. Samhället, näringslivet, civilsamhället och enskilda kan och bör bistå via donationer, innovationer, upptäckter och andra framsteg för att påverka samhällsutvecklingen i riktningen för livskvalitet och mot sjukdom och funktionsnedsättningar!

 

GERARD MÜLLER
gerard@parkinsonskane.se