Historia, Kultur / 2023-06-29

Tosterups Slott – ett slott på Österlen från 1300-talet

Tycho Brahes barndomshem mellan 1548 – 1552

Tosterups slott har anor från 1300-talet och många intressanta personer har ägt eller haft något samröre med slottet under dessa ca 700 år. Sedan 1800-talets början har slottet ägts av familjen Ehrensvärd.

Slottet och byggnaderna
Slottet började byggas under 1300-talet och huvudbyggnaden med tre våningar blev färdig omkring 1500. Under 1500-talet tillkom ett infartsvalv söderut genom huvudbyggnaden. Valvet avslutades med ett porttorn, vars nedre del står kvar. En fast bro byggdes över vallgraven någon gång på 1800-talet.
Många till- och ombyggnader har skett under århundradenas lopp, men borgen har lyckats bevara sitt ålderdomliga utseende. Den nuvarande borgen är trelängad och omgiven av vallgravar och har ett fyrkantigt, fem våningar högt försvarstorn i sydöstra hörnet.

Ägarfamiljen Brahe tar över
Den förste ägaren till Tosterup var Axel Eskildsen Mule i början av 1300-talet. Godset kom senare i släkten Grims ägo och Anders Jacobsen Grim skriver sig 1374 som “ridder til Tostorp”. Omkring 1440 förvärvade Axel Pedersen Brahe godset av Anders Jacobsen Grims son, Jens Andersen Grim, som var en av drottning Margrethes betrodda män.

Axel Pedersen Brahe, Tyge Axelsen Brahe och Tycho Brahe

Axel Pedersen Brahe dog 1487 och egendomen övertogs då av sonen, riksrådet Tyge Axelsen Brahe. Tyge Axelsen Brahe stupade 1523 i striden mellan kung Christian II och adeln. Tyge Axelsen Brahes och Magdalene Krognos’ son Jörgen Tygesen Brahe ärvde då Tosterup, som han innehade i mer än 40 år.
Han var bror till Otte Brahe på Knutstorp, vilken 1546 fick en son vid namn Tycho, som senare skulle bli berömd astronom. Den barnlöse Jörgen Tygesen Brahe kidnappade sin brorson då denne blott var några år gammal. Farbrodern satte in Tycho som sin universalarvinge.

Tycho Brahe kom därför att växa upp hos sin faster och farbror. 1552 flyttade de till Vordingborgs slott på Själland och från 6 års ålder studerade Tycho latin. Farbrodern upptäckte att Tycho hade gott läshuvud och bara 13 år gammal började han sina första universitetsstudier. Efter att han observerat en solförmörkelse år 1560 blev naturvetenskapliga studier hans stora intresse. Han var både astronom, astrolog och alkemist. Tycho Brahe dog i Prag 1601. Tycho Brahe är värd en egen artikel.

Jörgen Thygesen Brahe deltog i nordiska sjuårskriget som dansk riksviceamiral och dog 1565 av lunginflammation sedan han föll i havet när han skulle rädda kungen. Vid krigets slut 1570 var Jörgen Ottesen Brahe, bror till Tycho, ägare till Tosterup. Brahe-ätten betraktas som Sveriges adelsfamilj nummer 1 dog ut 1930.

”Skånske kungen”
1643 köptes egendomen av hovjunkaren Tage Ottesen Thott, kallad “Skånske kungen”, som var den rikaste mannen i Skåne. Han lämnade Tosterup till sonen Otte. Dennes tre söner tvingades fly till Danmark efter de blodiga striderna i skånska kriget 1677, anklagade för stämplingar mot Sverige, och en av Otte Thotts döttrar, Jytte, övertog då godset.

Hon var gift med en av den skånska adelns främsta företrädare, Jörgen Iversen Krabbe till Krageholm. Krabbe fängslades av svenskarna, misstänkt för högförräderi, och arkebuserades på Stortorget i Malmö en januaridag 1678. Detta var med all säkerhet ett justitiemord. Svenskarna traktade efter hans gods Krageholm, men Krabbe ville inte sälja. Hans unga änka ägnade återstoden av sitt liv åt att försöka rentvå hans namn. Krabbes kvarlevor finns bevarade i en vacker kista i Tosterups kyrka.

Rutger von Ascheberg
Alla processerna gjorde slut på hennes förmögenhet och fältmarskalken Rutger von Ascheberg blev 1688 ägare till Tosterup sedan Ascheberg, som tillhörde en tysk-baltisk adelssläkt, redan som 19-åring tagit tjänst hos svenskarna i 30-åriga kriget. Han deltog senare i Karl X:s polska och danska fälttåg och var under Karl XI:s skånska krig högste befälhavare över trupperna i Skåne. Aschebergs militära bedrifter fick den annars sparsamme Karl XI att överhopa honom med gåvor och ynnestbevis.

Redan under 1660-talet hade Ascheberg blivit en av de största godsägarna i Bohuslän. Som generalguvernör och tillika högste ledare för det skånska reduktionsverket utnyttjade han skrupelfritt sin ställning till att förvärva flera av de skånsk-danska godsen. En av den skånska adelns viktigaste inkomstkällor var oxhandeln och Ascheberg, som stallade upp många oxar på sina gods, drog också här fördel av sin ställning.

De många krigsåren hade inneburit svåra lidanden för Skåne och efterlämnat en förödd landsbygd och utplundrade och delvis skövlade städer. Ascheberg ville med sitt försvenskningsprogram ge stöd till återuppbyggnaden av provinsen och vinna skåningarnas förtroende genom “mildhet” och “moderation”. Han lyckades också genomföra sin någorlunda varsamma assimilering trots hårt motstånd från kungen och en uppsvensk falang, vilken ville förflytta skånska bönder, präster och adelsmän och ersätta dem med svenskar! Vid sin död 1693 hade Ascheberg blivit far till inte mindre än 25 barn, av vilka blott en son och fyra döttrar överlevde honom.


Rutger von Ascheberg, det Ascheberska vapnet och Margareta Ascheberg

Margareta på Vittskövle
Hans dotter Margareta på Vittskövle, gift med Kjell Christoffer Barnekow och änka vid 29 års ålder, ärvde Tosterup. Hon beskrivs som en skicklig affärskvinna och 1753 skiftade hon alla sina egendomar mellan barnen. Yngste sonen Rutger Barnekow övertog Tosterup. Vid faderns död hade han och hans äldre bror Christian ärvt Örtofta. Efter studier i Stralsund och Jena tillsammans med brodern valde han liksom sin far den militära banan och blev 1753 överste för Norra skånska kavalleriregementet, vilket han ledde under pommerska kriget 1757-62. Det sades om Rutger Barnekow att han var “slät som militär men framstående som lanthushållare”.

Rutger Barnekow
På Tosterup gjorde Rutger Barnekow betydande insatser för att främja jordbruket. Under hans tid uppfördes några stora stall- och loglängor och han lät också tillverka den stora grinden i vackert smide.
Borgtornet sammanbyggdes med östra flygeln och huvudbyggnaden och båda flyglarna påbyggdes med en andra våning. Även kyrkan renoverades och fick en ny inredning. I äktenskapet med Mariana Lovisa Maclean föddes många barn, av vilka blott en son och två döttrar överlevde fadern. Vid överste Barnekows död 1772 ärvdes gården av döttrarna, vilka 1782 sålde den till greve Erik Ruuth.

Johan Sparre och Alexandrine De Cheuses
År 1783 inköptes Tosterup av generallöjtnanten greve Johan Sparre. Han och hans holländska hustru, Alexandrine De Cheuses, lät bl a plantera de långa alléer som från olika håll leder mot slottet. I 20 år satt sedan grevinnan Alexandrine som änka på Tosterup, ofta tillsammans med dottern Sophie och hennes berömde make, tecknaren och författaren, generalamiralen greve Carl August Ehrensvärd, som gjorde slottet och trakten däromkring vida bekant.

Carl August Ehrensvärd
1795 skrev han “Fem dagars resa i Skåne för att se och hämta rörelse och förargelse”. Denna bok innehåller en mängd skarpa iakttagelser av den skånska folkkaraktären och några lysande skildringar av det skånska landskapet. Boken är illustrerad med hans egna fina teckningar och akvareller. C.A. Ehrensvärd hade kontakter med Rutger Maclean och vistades ibland hos honom på Svaneholm, där han beundrade hans skiftesreformer. I berättelsen om sin Skåneresa kritiserar han det rådande hoverisystemet och skriver att “både herrar och bönder förstöra hvarandra med en sådan arbetsordning” och att “alla (borde) mangrant anställa en stor resa till Svaneholms lärosäte”.

År 1832 gick Tosterup för gott över i släkten Ehrensvärds ägo. Under denna tid hade Tosterup över 3500 hektar men vid kommande generationsskiften så försvann gårdarna Henriksfält, Hedvigsdahl och Munka Tågarp för att nämna några. Under stora delar av 1900-talet var gården utarrenderad men 1962 tog Jörgen Ehrensvärd över driften av gården. Under denna tid moderniserades jordbruket kraftigt och ytterligare mark har lagts till egendomen. Flera hus fick rivas vid övertagandet men under åren gjordes kraftfulla satsningar på de nuvarande husen kring slottet och gården. Sedan 2009 tillhör Tosterup Jan Ehrensvärd.

Catherine och Jan Ehrensvärd.

Slutligen:

I gårdsbutiken på slottet kan man köpa Tosterups Premium Must (alkoholfritt) och Tosterups Premium Cider (alkoholfritt). Öppet varje dag mellan 09.00 – 17.00. Köp betalas med swish. För att se hela sortimentet gå in på tosterup.se Cidern är gjord på 100 % äpplen från Tosterup av en mix av sorterna Saga, Santana och Ingrid Marie. Inga tillsatser och ingen filtrering. Under 2014 planterade man 22 000 träd av nämnda sorter och under 2015 planterades 26 000 träd av sorterna Frida och Elise.

På slottet kom jag inte in men promenera gärna runt omkring och känn historiens vingslag. Ett av de mest intressanta slotten i Skåne. Väl värd ett besök om man har läst på slottets historia.

Gå vidare mot kyrkan och titta på gamla gravstenar.

 

Thomas Winberg

Källor:
Boken ”Tosterup på Österlen” av Nina Hammarberg
wikipedia.se
tosterup.se
slottsguiden.se