Medicin & forskning / 2021-10-07

Riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom

Swedish Movement Disorder Society (SWEMODIS) är en ideell förening som har målsättningen att öka intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar samt att förbättra möjligheterna till forskning, klinisk behandling och utbildning av forskare och läkare. Ett huvudintresse är att stimulera kontakter mellan teoretisk (preklinisk) och klinisk forskning för ett snabbare överförande av forskningsresultat till kliniska behandlingsmöjligheter.

Riktlinjer framtagna av experter

Riktlinjer är framtagna av en expertgrupp inom SWEMODIS och är rekommendationer för att underlätta handläggning vid utredning, remittering, behandling och uppföljning av individer med Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna ligger också till grund för Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2008 vid läkemedelsbehandling vid Parkinsons sjukdom.

De Nationella riktlinjerna ”Vård vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom – stöd för styrning och ledning”(pdf) som utfärdats av Socialistyrelsen 2016 är ett fristående dokument som främst är avsett för hälso- och sjukvårdens styrning och organisation. De Nationella Riktlinjerna är inte avsedda för att ge praktiska råd för behandling av enskilda individer, vilket däremot är ett syfte med SWEMODIS riktlinjer.

Svenska riktlinjer för utredning och behandling av Parkinsons sjukdom

av Swemodis, # 8 uppdaterad 2019

Jag skriver bara rubrikerna men gå in på swemodis.se (pdf) så finns alla svaren du söker. Det är som en uppslagsbok.

 1. Nyheter och innehåll
 2. Förkortningar
 3. Inledning
 4. Definitioner, diagnostik och utredningsgång vid Parkinsons sjukdom
 5. Läkemedelsöversikt
 6. Behandling av motoriska symtom
 7. Behandling av icke motoriska symtom
 8. Behandlingssvikt och palliativ vård
 9. Vanliga frågor
 10. Diagnostik och behandling av Parkinsonliknande till stånd
 11. Organisatoriska aspekter
 12. Körkort
 13. Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
 14. Referenser

Bilagor

 • Diagnoskriterier
 • Praktiska handlingsplaner vid akuta tillstånd
 • Accelerometri/Aktiegrafi för utvärdering av motoriska risksymtom vid Parkinsons sjukdom
 • Svenska Riktlinjer för behandling och utredning av tremortillstånd #2 2021
 • ScandMODIS konsensus kring behandling med Apomorfin 2021
 • ScandMODIS konsensus kring behandling med DBS 2021
 • ScandMODIS konsensus kring behandling med L-dopainfusion 2021
 • Terapimöjligheter för Parkinsons sjukdom i avancerad fas

Registret för Parkinsons sjukdom

Registret för Parkinsons sjukdom är ett nationellt kvalitetsregister som arbetar för att bidra till vården för Parkinsons sjukdom i Sverige och sprida ny kunskap genom forskning och upplysning.

Cirka 15-20 000 svenskar lider av Parkinsons sjukdom, ca 1% av alla svenskar över 65 år har Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en handikappande sjukdom där det saknas botande eller bromsande medicin men där det finns en rad olika symtomlindrande behandlingar.

Syfte
– samla utvald information om i Sverige boende personer med Parkinsons sjukdom
– utvärdera behandlingseffekt och uppnådd livskvalitet av insatt terapi (behandling)
– bidra till att vården för Parkinsons sjukdom i Sverige har en jämn fördelning med hög kvalitet
– tillförsäkra att gängse behandlingsindikatorer/kriterier efterlevs
– sammanställd data ska kunna analyseras för kvalitetskontroll och verksamhetsuppföljning som led i utvecklings- och förbättringsarbete

Fakta om SWEMODIS

Föreningen bildades 1995 och är associerad till den internationella föreningen International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) och ”broderorganisation” till Vårdföreningen Movement Disorders. Swemodis ingår vidare i den skandinaviska movement disorder organisationen ScandModis. SWEMODIS organiserar nationella och internationella vetenskapliga möten. Föreningen är också ett rådgivande organ vad det gäller behandlingen av Parkinsons sjukdom. SWEMODIS är också ansvarigt för Svenska Parkinsonpatientregistret ParkREG (NeuroReg) och moderorganisation för det svenska Parkinsonforskningsnätverket Swepar.

 

Av Thomas Winberg