Hälsa & livsstil, Yngre Parkinson / 2023-08-16

Hur arbetar nätverket Yngre Parkinson?

Styrgruppen Yngre Parkinson

Yngre Parkinson verkar inom Parkinsonförbundet och arbetar i ett nätverk för yngre personer, 67 år och yngre, med Parkinsons sjukdom. Syftet är att stärka medlemmarna genom att ge dem verktyg och kunskap att hantera livet med Parkinsons sjukdom samt skapa mötesarenor. Målsättningen med nätverket är att stödja, informera och inspirera varandra inom nätverket.

Hur åstadkoms detta?

Jo, genom att:

  • skapa plattformar för att driva utvecklingsfrågor/ aktuella frågor
  • ge fler möjlighet att ta del av aktuell forskning
  • skapa möjligheter att möta personer i samma situation
  • belysa problematiken med att vara ung och få Parkinsons sjukdom
  • skapa en möjlighet att få juridisk rådgivning
  • vara ett ansikte utåt
  • arbeta för att bli fler medlemmar
  • jobba med olika projekt för att skapa möjligheter för fler att engagera sig i nätverket.
  • ha roligt tillsammans!

Yngre Parkinson-träff
Yngre Parkinson träffas varje år för att utbyta erfarenheter med varandra, prova på olika träningsformer, inhämta kunskap i olika seminarier, med mera.

Yngre Parkinson nätverksträff 2023
Årets nätverksträff äger rum på Ädelfors Folkhögskola i Vetlanda den 1 – 3 september är fullbokad.

Styrgruppen för Yngre Parkinson
Det praktiska arbetet i nätverket leds av en styrgrupp som utses av Parkinsonförbundets styrelse och består av personer från hela landet.

Kontaktpersoner Yngre Parkinson
Kontaktperson för Yngre Parkinson inom Parkinson Skåne är Lena Schalin, längst till höger på bilden ovan. Lenas e-postadress är midwife.lenaschalin@gmail.com.
I en intervju jag gjorde med Lena för några år sedan nämnde hon att hon vurmar starkt för Yngre Parkinson och att det är extra svårt att få diagnosen Parkinsons sjukdom när man är mitt i arbetslivet, har familj och barn.

Intervju om Yngre Parkinson

 

Så här svarade Lena på några av frågorna som jag ställde 2021.

Vad tycker du att länsföreningarna bör göra för att göra Yngre Parkinson mer synliga? Är det så att styrelserna i länsföreningarna och lokalföreningarna i Sverige är glest bemannade med Yngre Parkinson? Om ja, varför är det så?
Yngre Parkinson verkar nationellt eftersom vi är utspridda i hela landet. Det kan vara svårt i vissa regioner eftersom det finns för få yngre som vill verka för Yngre Parkinson. Många yngre kan bli skrämda i början av sin sjukdom, när de kommer på möten för alla medlemmar. Många upplever det obehagligt att se hur sjukdomen kan utvecklas. De tar sig ej tid för föreningsarbete. Familj, barn och karriär kommer före i prioritet. De flesta yngre använder nätet för att samverka med varandra. Den lokala anknytningen blir inte lika viktig. För att få yngre att engagera sig måste föreningsarbetet vara på tider som de kan närvara på.

Yngre Parkinsons andel av Parkinson Skåne är endast 10% (12% augusti 2023). Varför är det så i Parkinson Skåne? Vi behöver på sikt öka antalet Yngre Parkinson med 100 nya medlemmar för att komma upp till riksgenomsnittet. Har du några förslag på åtgärder?
Föreningslivet är inte lika intressant. Man letar sig fram på nätet och känner sig nöjd med det. På nätet kan man deltaga när man själv bestämmer. Anordna regelbundna träffar så att de yngre får träffas och lära känna varandra.

Lena säger att hennes svar på frågorna är desamma idag som för 2 år sedan.

Parkinson i arbetslivet
En stor del av dem som får diagnosen Parkinsons sjukdom och är i arbetsför ålder, minskar sin arbetstid eller slutar arbeta helt på grund av sjukdomen. Med rätt stöd och anpassning av arbetssituationen kan många fortsätta att vara yrkesverksamma ytterligare flera år.

Hur ser situationen ut i Skåne och vad görs och vilka önskemål har Yngre Parkinsonmedlemmarna?
Tiden verkar till att stå stilla när det gäller andelen Yngre Parkinsonmedlemmar i Parkinson Skåne. Vi är f n 136 medlemmar som är 67 år och yngre och som ingår i Yngre Parkinson. Dessa 136 utgör 12% av antalet medlemmar. Parkinsonförbundet anger att på riksnivå är andelen ca 20%. För att komma upp till den nivån behöver vi öka antalet Yngre Parkinson medlemmar med ca 100.

Lenas förslag 2021 var följande vilket även gäller 2023: Anordna regelbundna träffar så att de yngre får träffas och lära känna varandra.

Så här ser medlemsantalet ut i lokalföreningarna avseende Yngre Parkinson:

Malmö 37
Sydöst 21
Lund 18
Helsingborg 17
Kristianstad 16
Hässleholm 10
Ängelholm-Båstad 10
Eslöv 4
Landskrona 3

Yngre Parkinson kommer att diskuteras på mötet med Skåneforum den 24/8.

Thomas Winberg