Hälsa & livsstil, Nyheter / 2022-12-01

Socialstyrelsen har uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård vid Parkinsons sjukdom

Forskningen om Parkinsons sjukdom går framåt, och nu uppdaterar Socialstyrelsen de nationella riktlinjerna.

Socialstyrelsen har uppdaterat underlag och prioriteringar inom rehabilitering vid Parkinsons sjukdom, samt läkemedelsbehandling av depression hos personer med Parkinsons sjukdom. En stor andel av personer med Parkinsons sjukdom drabbas av depression, mag-tarmrelaterade besvär eller andra icke-motoriska symtom, utöver de rörelsestörningar som är typiska för Parkinsons sjukdom. För en så god livskvalitet som möjligt behöver även dessa symtom behandlas. Det kräver en helhetssyn på individens situation och pågående behandling av andra symtom.

I riktlinjerna rekommenderas behandling med antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi som behandling av depression. Tillhandahållande av multiprofessionella team för rehabilitering. Olika professioner i det multiprofessionella teamet bidrar utifrån sin specifika kunskap till att bedöma den enskilda personens behov av vård och rehabilitering.

Åtgärder och insatser utförs i samverkan mellan olika vårdnivåer i hälso- och sjukvården (både regional och kommunal hälso- och sjukvård). Teamets sammansättning och arbetsfördelning utgår från den enskilda personens behov, och vilka professioner som deltar kan därmed variera över tid.

Det multiprofessionella och teambaserade arbetssättet som lyfts i riktlinjerna bidrar också till att vården är personcentrerad. De nationella riktlinjerna är ett stöd för prioriteringar. De nationella riktlinjerna ska främja en god och jämlik vård vid Parkinsons sjukdom och är baserade på bästa tillgängliga kunskap. De hjälper den som fattar beslut att välja och erbjuda den vård som ger störst nytta för patienten i relation till kostnaden. Vissa behandlingar bör införas eller få ökade resurser, medan andra bör minska eller avvecklas. Riktlinjerna ger därmed stöd för prioriteringar – de ska bidra till att resurser används effektivt och fördelas efter behov. Det handlar om prioriteringar på flera beslutsnivåer, och vänder sig därför främst till politiker, chefstjänstemän, verksamhetschefer och övriga beslutsfattare med ansvar för vården vid Parkinsons sjukdom.

Thomas Winberg