Hälsa & livsstil / 2022-07-01

Bostadsanpassning – en rättighet!

Lagen om bostadsanpassning skapar möjlighet till anpassning av den egna bostaden för ökad tillgänglighet och kvarboende. Bidraget söks hos kommunen och täcker hela kostnaden för godkänd anpassning. Rätten att söka gäller alla oavsett om funktionsnedsättningen är medfödd eller om den har uppstått under livets gång.

Lag (2018:222) om bostadsanpassning

1 § Denna lag har till syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Nästa artikel kommer att handla om Bostadsanpassningsbidrag.

Källa: Parkinsonförbundet, Bostadscenter