Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2024-01-03

Parkinsons sjukdom och Botox

Botox (botulinumtoxin, BLT) är mest känt för att användas för kosmetiska ändamål, till exempel för att minska rynkor. Innan botox användes för kosmetiska ändamål användes det för medicinska ändamål för att kontrollera onormala rörelser. Botox-behandling kan det vara en effektiv åtgärd mot olika problem relaterade till Parkinsons sjukdom. Men det krävs kompetens.

Vad är botox?

Botox är ett kraftfullt toxin av typen nervgift som produceras av bakterien Clostridium botulinum och som orsakar botulism. Botulism orsakas av de skadliga effekterna av detta gift. Om nervgiftet kommer in i blodomloppet kan det spridas i hela kroppen och orsaka muskelsvaghet, som ibland kan vara utbredd. I fullskaliga form kan botulism orsaka svårigheter att svälja och andas. Musklerna som styr sväljfunktionen och andningsfunktionen blir svaga.

BLT räknas som ett av de mest potenta nervgifter som överhuvudtaget existerar, där dödlig dos uppgår till endast 1 ng/kg intravenöst och 3 ng/kg vid inandning. Detta innebär att det krävs intravenöst 0,00000009 gram eller vid inandning 0,00000027 gram rent toxin för att döda en människa på 90 kg. Rent nervgift uppges vara sex miljoner gånger giftigare än skallerormsgift och en molekyl av detta nervgift är 600 miljoner gånger giftigare än cyanid. Ett kryddmått av detta nervgift räcker för att döda Sveriges samtliga invånare, medan drygt 500 gram av ämnet räcker för att döda hela jordens befolkning.

Botulinumbakterien förekommer naturligt i jord och smuts i naturen. Livsmedel där bakterien tillåts tillväxa under anaeroba förhållanden (syrefri miljö). Vitlök i olja är särskilt riskabelt. Honung kan innehålla sporer av Clostridium botulinum och ska inte ges till barn under ett års ålder.

Forskare lärde sig tidigt att isolera giftet och utnyttja dess kraft för medicinskt bruk, och det kan säkert injiceras i vissa muskler för att minska oönskade rörelser i dessa muskler.

Hur fungerar Botox?

Vanligtvis överförs ett meddelande från nerven till muskeln genom frisättning av det kemiska acetylkolinet från nervändarna. När botulinumtoxin injiceras i en muskel tas det upp av nervändarna som samverkar med muskeln och stör frisättningen av acetylkolin, vilket stoppar kommunikationen mellan nerven och muskeln. När denna kommunikation minskar försvagas muskeln och vissa Parkinsonsymtom minskar.

Tillstånd behandlade med botox vid Parkinsons sjukdom

  • Dystoni hänvisar till en ofrivillig vridning av en kroppsdel, vilket kan vara smärtsamt och kan störa en persons önskade rörelse. Vid Parkinsons sjukdom kan dystoni vara ett motoriskt symtom på grund av sjukdomen, som uppträder först på morgonen innan man tar medicin eller när en dos medicin håller på att avta. Alternativt kan dystoni vara en biverkning av Levodopa. En vanlig dystoni vid Parkinsons sjukdom i unga år är att tårna krullar sig eller att foten är inåtvänd. Detta uppstår ofta endast under särskilda omständigheter, till exempel när man går eller springer. Andra dystonier innebär frekvent och ihållande ögonstängning, så kallad blefarospasm, eller nackvridning, så kallad cervikal dystoni. Dessa kan vara associerade med Parkinsons sjukdom, men kan också åtfölja andra former av parkinsonism såsom multipel systematrofi eller progressiv supranukleär pares. Injektioner av botox, som riktar sig mot de muskler som rör sig för mycket, kan vara effektiva i alla dessa scenarier.
  • Tremor – även om botox inte vanligtvis används för detta ändamål, finns det rapporter i litteraturen som visar dess effektiva användning för kontroll av tremor.
  • Dregling – Sannolikt på grund av den minskade sväljningsfrekvensen hos patienter med PD, sialorré eller dregling kan vara ett inslag i sjukdomen. Dregling är inte bara ett irritationsmoment, utan kan också leda till betydande förlägenhet och social isolering. Injektioner av botulinumtoxin i spottkörtlarna kan minska salivproduktionen och därmed minska dreglingen.
  • Urininkontinens – Detta kan orsakas av en liten, sammandragen urinblåsa. Injektioner av botox i urinblåsan kan få urinblåsan att slappna av och därmed möjliggöra en mer normal urinering. En känd biverkning av denna behandling är dock urinvägsinfektion, så se till att du är medveten om alla risker och fördelar innan du påbörjar behandlingen. Dessutom finns det orsaker till urinvägsproblem vid Parkinsons sjukdom som inte är mottagliga för behandling med botox, så du måste diskutera dina specifika problem.

Injektioner med botox kan vara effektiva för att kontrollera dystoni, tremor och dregling vid Parkinsons sjukdom.

Olika typer av botulinumtoxin

Det finns åtta olika arter av botulinumtoxin som förekommer i naturen. Det finns dock bara två som produceras kommersiellt – botulinumtoxin A och B.

De kommersiellt tillgängliga produkterna är:

  1. Botox® – Botulinumtoxin A
  2. Dysport® – Botulinumtoxin A
  3. Xeomin® – Botulinumtoxin A som produceras fritt från komplexbildande proteiner
  4. Myobloc® – Botulinumtoxin BVart och ett av ovanstående medel är FDA-godkända för en något annorlunda lista över kliniska indikationer.

Hur ser botulinumtoxinbehandling för Parkinson ut?

Effekterna av botulinumtoxin får fäste cirka 3 – 10 dagar efter injektionerna och varar cirka tre till fyra månader, så behandlingarna måste vanligtvis upprepas regelbundet. Även om detta innebär rutininjektioner, betyder det också att injektioner av botulinumtoxin inte har några permanenta biverkningar. Vissa biverkningar kan fortfarande uppstå vid injektioner av botulinumtoxin och läkaren som utför ingreppet kommer att gå igenom dessa med dig. En fördel med att använda botulinumtoxin för behandling av de tillstånd som anges ovan är att toxinet vanligtvis bara påverkar de områden där det injiceras, i motsats till orala läkemedel som har en mer utbredd effekt och därför mer risk för biverkningar.

Biverkningar av att använda Botox

I allmänhet kan biverkningar av botulinumtoxin bero på överförsvagning av den injicerade muskeln, vilket, om det görs på till exempel ben- och fotmuskler, kan störa gång. Mindre vanligt kan botulinumtoxin diffundera till närliggande muskler och orsaka mer utbredda biverkningar. Till exempel kan injektioner av nackmuskler resultera i att toxin diffunderar lokalt till muskler som används för att svälja och orsaka svårigheter att svälja.

Ännu mindre vanliga är biverkningar på grund av att giftet färdas till mer avlägsna delar av kroppen via blodomloppet. Till exempel kan injektioner av någon kroppsdel teoretiskt sett leda till svårigheter att svälja eller andas om toxinet färdas till dessa muskler. Detta är dock mycket sällsynt och injektioner av botulinumtoxin är vanligtvis mycket säkra. Den fullständiga riskprofilen för just din situation måste dock diskuteras med läkaren som utför injektionerna. Det finns vanligtvis inga begränsningar efter injektionerna och du kan omedelbart återgå till dina normala aktiviteter.

Även om hudläkare ofta använder botulinumtoxin för kosmetiska ändamål, är endast en neurolog kvalificerad att avgöra om injektionerna kan hjälpa till med vissa PD-symtom. Om du är intresserad av att undersöka om injektioner med botulinumtoxin kan hjälpa dig, diskutera detta med din neurolog. Om han/hon känner att de kan vara till hjälp, men inte utför dem, kan han/hon hänvisa dig till en neurolog som gör det.
Tips och takeaways

Injektioner av botulinumtoxin kan hjälpa till att hantera vissa egenskaper hos Parkinsons sjukdom.

Om du tror att du har ett symtom som kan behandlas med botulinum-toxin (dystoni, dregling, urininkontinens), diskutera det med din neurolog. Det kan även finnas en roll för injektioner av botulinumtoxin för att kontrollera tremor, men detta är mindre vanligt.

Thomas Winberg

Källor:
Wikipedia
www.nordiskakliniken.se
https://klinikforma.se
https://pubmed.ncbi.nim
parkinsonforbundet.se
socialstyrelsen.se
apdaparkinson.org
https://ichgcp.net