Föreningsnytt / 2023-12-01

Projekt ”Social samvaro” ger 93 000 kronor att användas under 2024

Forskning visar bland annat att personer som har ett stort socialt nätverk löper en betydligt mindre risk att drabbas av negativa hälsorisker.

Att känna sig ofrivilligt ensam är förenat med stark oro, ångest och stress. Att vara singel innebär inte med automatik att man är ensam. Det avgörande är känslan av upplevd ensamhet.Forskare uppger att ensamhet kan definieras som en lågintensiv och kronisk stressfaktor som ökar risken för både hjärt-kärlsjukdom och död.

Omvänt så leder social aktivitet till frisättning av oxytocin (lugn och ro-harmoner) och endorfiner, kroppens eget morfin. Gemenskap är positivt för kroppen och hälsan och som stimulerar hjärnan.
Det är inte mängden av sociala kontakter som är avgörande utan det är känslan av närhet och tillgänglighet. En nära vän kan räcka för att få positiva effekter.

Vår roll i Parkinson Skåne
Vi skall arbeta för att medlemmar i Parkinson Skåne inte blir ofrivilligt ensamma i sin bostad. Genom de bidrag vi har erhållit av Folke Ljungdahls Stiftelse och av Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne skall vi se till att så många som möjligt av de icke aktiva medlemmarna blir aktiva.

Fördelning av bidrag
Varje lokalförening erhåller 80 kronor per medlem, varav minst 25 kronor skall användas till utflykter. Medlen utbetalas i början av januari 2024 när medlemsmatrikeln per 31.12.2023 är klar. Lokalföreningarna har hela 2024 på sig att använda tilldelade medel och en återrapportering skall ske senast 31.1.2025.

Blankett för redovisning erhålles inom kort.

Thomas Winberg