Föreningsnytt / 2023-05-05

Rapport från Skåneforum

Skåneforum är mötesplatsen där styrelsen för Parkinson Skåne träffar lokalföreningarna Och dessa träffar sker 2 gånger om året, maj och augusti. Vår lokalförening i Eslöv var värd för årets majmöte och platsen de hade valt var Medborgarhuset i Eslöv.

Jag skriver av från broschyren om Medborgarhuset: I efterkrigstidens modernistiska arkitektur intar Eslövs Medborgarhus en särställning. Här odlas en distinkt gestaltningsidé med livfull rumsformning och hantverksmässig bearbetning av materialen, allt samlat till exklusiv elegans. Anläggningen uppfördes 1955-1957 efter ritningar av arkitekten Hans Asplund signerade i New York 1947.

Jag kan rekommendera ett besök på Medborgarhuset.

Och nu går jag över till själva mötet.
Vi började med fika och därefter inledde Monica Vikingsson med att hälsa samtliga välkomna och var och en presenterade sig kortfattat. Monica gick igenom dagens program.

Lokalföreningen Eslöv
Först ut var lokalföreningen Eslöv som genom Ingrid Pettersson presenterade deras organisation och verksamhet. Vi kan konstatera att Parkinsonföreningen Eslöv är en mycket aktiv förening med ett flertal medlemsträffar under våren men även ett flertal fasta aktiviteter som bordtennis, bowling, boxning. Vid varje medlemsmöte kommer 20-25 medlemmar.

Ekonomi och sponsorintäkter
Nästa programpunkt var ekonomi och vid årsmötet i februari presenterade Parkinson Skåne en budget med ett resultat på -17 800 kronor och i resultatet ingick en avskrivning på 15 000 kronor. Resultatprognosen för 2023 är nu -121 065 kronor. Det finns flera anledningar till denna missräkning och styrelsen i Parkinson Skåne måste analysera varför det har blivit så här och vad kan vi göra för att det inte skall upprepas.

Mötet diskuterade olika åtgärder som sponsorintäkter, annonsintäkter, mer aktiva att söka bidrag och att arrangera en fest. Parkinson Skåne har per 31.12.2022 ett eget kapital på 329 743 kronor och likvida medel på 365 526 kronor. Så föreningen klarar en större förlust ett år men inte långsiktigt.

Utskick av nyhetsbrev
Efter lunch fortsatte diskussionen om ekonomin och Monica redogjorde för beslutet att stoppa utskick av Nyhetsbrevet till de som inte har e-postadress. Om ett utskick skulle ske en gång i månaden skulle kostnaden per årsbasis uppgå till 87 804 kronor, en kostnad som Parkinson Skåne inte har råd med för närvarande. Senaste utskicket var till 122 medlemmar eller ca 11% av våra medlemmar. Mötesdeltagarna hade många ideér och sammanfattningsvis är det bästa förslaget att någon i medlemmens bekantskapskrets uppger sin e-postadress och därmed informerar medlemmen utan e-postadress om Nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet öppnas normal av 65-70% av de drygt 900 medlemmar som har e-postadress även om vi har en lägre procent under april.

Fördelning av bidrag
Därefter övergick Monica till att redogöra för fördelning av bidrag från Region Skåne som är uppdelat i ett allmänt grundbidrag som tillfaller Parkinson Skåne, ett medlemsbidrag på 55 kronor per medlem (gäller för 2023) som baseras på antalet medlemmar och ett bidrag för sökta aktiviteter i respektive lokalförening. Från Parkinsonförbundet erhåller Parkinson Skåne 160 kronor per medlem och normalt sett fördelas 20 kr per medlem till lokalföreningarna och för 2023 utgörs beloppet av 22 900 kronor. Lokalföreningarna beslöt enhälligt att under 2023 att avstå från beloppet.

Monica redogjorde vidare för ansökan om kommunalt bidrag och poängterade tydligt att lokalföreningen ska, kan eller får inte lämna ut något medlemsregister med personnummer. Av medlemmarna är 256 Yngre Parkinson eller 23% av medlemmarna och det är avsatt 10 000 kronor i budgeten för regionala aktiviteter. Bidrag kan lämnas till deltagande i en nationell nätverksträff den 1-3 september på Ädelfors Folkhögskola.

Projektet ”Motverka ofrivillig ensamhet bland Parkinsonsjuka personer”
Därefter redogjorde Bertil Palm för projektet ”Motverka ofrivillig ensamhet bland Parkinsonsjuka personer” och syftet med projektet är att locka ut personer att träffas över en fika, en lunch eller något annat. Bidrag kan lämnas 2 gånger och med 100 kronor per gång. Bertil vill att deltagarna svarar på 5 frågor. Folke Ljungdahls stiftelse har beviljat Parkinson Skåne ett bidrag på 30 000 kronor under 2023 till detta projekt. Bertil Palm har bjudit in medlemmar i Sydöst till en caféträff den 16 maj och hittills har 15 anmält sig. Nu är projektet på gång och Bertil och jag återkommer med hur en ansökan skall se ut och hur redovisningen skall ske.

Valberedning för rekrytering till styrelsen
Sist men inte minst redogjorde Monica för önskemålet om att ha en valberedning för rekrytering till styrelsen för Parkinson Skåne vad avser ordförande, ledamöter och samma gäller för lokalföreningarna.
Innan Monica avslutade mötet uttryckte deltagarna gemensamt att det hade varit en mycket givande dag.

Nästa Skåneforum
Nästa möte i Skåneforum är torsdagen den 24 augusti på Annegården i Lund och då kommer det att fokuseras på ansökan om bidrag från Region Skåne.

Kan dagen avslutas bättre än med en ”smarrig” paj!

Vid pennan, Thomas Winberg