Föreningsnytt, Lokala föreningar / 2022-05-27

Referat från Skåneforums möte

Skåneforums möte den 19 maj i Stoby Bygdegård

Stoby kyrka. Foto: Pieter Kuiper

Stoby är en tätort i Hässleholms kommun och har 747 invånare. Den mest kända byggnaden på orten är kyrkan som byggdes på 1100-talet i romansk stil. Vissa tecken tyder på att kyrkan redan från början hade ett brett västtorn. Det finns dokumenterat att torn fanns på 1600-talet. Därefter uppfördes en fristående klockstapel som ersattes 1854 av nuvarande torn. Den rikt snidade och förgyllda altaruppsatsen är från Christian IV:s tid och bär hans namnchiffer. Predikstolen i renässans är från 1592.

Skåneforum hade mötet i Stoby Bygdegård och värd för dagen var lokalföreningen i Hässleholm.

Efter fikat hälsade Bertil Palm (i Monica Vikingssons och Hasse Anderbergs frånvaro) oss välkomna och vi började med att presentera oss. Vi saknade representanter från tre lokalföreningar, nämligen Helsingborg, Landskrona och Ängelholm/Båstad.

Lokalföreningen Hässleholm

Därefter presenterade lokalföreningen i Hässleholm sig och sin verksamhet. Föreningen har 6 möten om året med föredragshållare samt med samtalsgrupper för både sjuka och anhöriga. Dessa upplevs mycket positiva och leds av en pensionerad sjuksköterska. Föreningen har f n 83 medlemmar och bedriver en del aktiviteter, bland annat vattengymnastik och de rekommenderar en utflykt till Broby Gästis. Den 6 september har föreningen i samarbete med lokalföreningen i Kristianstad en sammankomst med föredrag av Anders Stålhammar och den 14 oktober har man återigen ett samarbete med lokalföreningen i Kristianstad där lokalföreningen i Kristianstad arrangerar en sammankomst med Per Odin som föreläsare.

Patientnämnden Skåne

Näst på tur var Förvaltningschef Jonas Duveborn från Region Skåne som informerade om Patientnämnden Skåne. Patientnämnden Skåne tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne. De tar också emot klagomål på viss tandvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Patientnämnden är en fristående och självständig nämnd som ska:
  • Hjälpa och stödja patienter och närstående att föra fram och få klagomål besvarade
  • Främja kontakter mellan patient och vårdpersonal
  • Rapportera
  • Informera allmänheten genom att ge ut folders om verksamheten
  • Analysera

Patientnämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att vården anpassas efter patienternas behov och förutsättningar, genom att analysera inkomna synpunkter.
Patientnämnden har till sitt förfogande en Skånepanel som består av 8000 personer som svarar på olika frågor och man har ett Patientråd som är till hjälp för att navigera.

Parkinson Skånes ekonomi

Sedan informerade undertecknad om Parkinson Skånes ekonomi och det är lite tidigt att lämna en resultatprognos för helåret 2022. Budgeten visar på +4 000 kronor och med en grov uppskattning så pekar resultatet på ca -3 000 kronor men det finns en del osäkerhetsfaktorer i den prognosen. Föreningen har en stark balansräkning med god likviditet.

Media

Undertecknad fortsatte med att informera om media och när det gäller Nyhetsbrev till de utan e-postadress har vi sökt bidrag från Socialstyrelsen och det beviljas ska alla månadsvis kunna erhålla Nyhetsbrevet. Om vi får avslag skall vi undersöka hur många, av de som inte har e-postadress, som har mobiltelefon och som via sms kan ta emot Nyhetsbrevet. Normalt på marknaden öppnas Nyhetsbrev till 20–25% av de som anmält att de vill ha ett Nyhetsbrev. Vårt Nyhetsbrev har hittills öppnats ganska jämnt till ca 50% för att i maj öka till 58%. Det tyder på att vi är någorlunda rätt på det. Flera lokalföreningar har lokala programblad men ett allmänt önskemål är att vi skall behålla vårt kalendarium. Mer om detta nedan.

Hemsida och kalendarium

Lokalföreningarna vill ha möjlighet att styra över sin hemsida och man vill kunna se sina aktiviteter i klump på sin hemsida och ha möjlighet att gå in på en annan lokalförenings hemsida och se deras aktiviteter. På så sätt blir det inget sammanhängande kalendarium för hela Skåne. Det måste också finnas fler kompetenser på lokal nivå som kan sköta detta, inte som nu, en kompetens i Stockholm, vilket är mycket sårbart.

En modell att arbeta utifrån är Stockholms-modellen som har en egen hemsida, förutom via ParkinsonFörbundet, och där lokalföreningarna får en egen hemsida, länkade till Stockholms hemsida. Den 31 maj träffas Monica, Maria och undertecknad för en diskussion om upplägg och sedan lämnar Maria en offert inför Parkinson Skånes nästa styrelsemöte.

Regler för e-postutskick och medlemsregistret

När det gäller massutskick av e-post skickar man det till sig själv med en hemlig kopia till mottagarna. Föreningen får inte lämna ut uppgifter om våra medlemmar till någon. Vid årsskiftet 2021/2022 var vi 1130 medlemmar varav 670 sjuka, idag är vi 1092 medlemmar varav 649 sjuka.

Kommunikationsplan

Sven Palmér informerade om hur långt arbetet med en kommunikationsplan framskridit. Finns anledning att återkomma till denna längre fram.
Goda exempel, värva medlemmar och annat:

   • Lokalföreningarna önskar erhålla protokoll från Parkinson Skånes styrelsemöte
   • Känner alla medlemmar till att man kan gå på andra lokalföreningars aktiviteter än sin egen lokalförening?
   • Lokalföreningarna informerade om vilka aktiviteter man håller på med
   • Undertecknad informerade om höstens konferens den 16 – 17 oktober på Valhall restaurang – och konferensanläggning utanför Ängelholm
   • Hur går vi vidare – nästa möte

Nästa möte äger rum den 15 september på Annegården i Lund.

Vid protokollet
Thomas Winberg