Föreningsnytt / 2023-11-02

Fysisk aktivitet

Jan Lexell, professor, Rehabiliteringsmedicin LU

Begrepp och definitioner
• All kroppsrörelse som leder till en ökad energiförbrukning utöver viloförbrukningen kan ske i hemmet, i vardagliga aktiviteter, på arbetet, genom aktiva transporter och under fritiden
• Fysisk aktivitet kan vara – Aerob (kondition) – Muskelstärkande (styrka)
• Fysisk träning – Planerad och strukturerad fysisk aktivitet som syftar till att bibehålla eller förbättra fysisk ”fitness” som kondition och styrka i med hög intensitet innefattar oftast ombyte till träningskläder

WHO 2020 – riktlinjer
• Nya riktlinjer om fysisk aktivitet och stillasittande
• Fokus på betydelsen av regelbunden fysisk aktivitet, både aerob och muskelstärkande
• 150-300 minuter/vecka av fysisk aktivitet med måttlig intensitet eller 75-150 minuter/vecka av fysisk aktivitet med hög intensitet
• Muskelstärkande aktiviteter med måttlig intensitet 2 dagar eller mer varje vecka

FYSS 2021
• Prevention -Regelbunden fysisk aktivitet är möjligen relaterad till minskad risk att utveckla Parkinsons sjukdom
• Indikationer -Fysisk aktivitet och träning är indicerad tillsammans med andra hälsosamma levnadsvanor
• Kontraindikationer och samsjuklighet -Innan fysisk aktivitet individuell riskbedömning avseende hjärt-kärlkomplikation
• Verkningsmekanismer -Ökning av nervtillväxtfaktorer (?) -Förbättrad funktion i lillhjärnan efter balansträning

Effekter av fysisk aktivitet
• Motoriska symtom minskar – Gång och balansträning+++ -Aerob fysisk aktivitet (>65% av maxpuls)++
• Gånghastighet ökar – Gång- och balansträning (utmanande)+++ -Träning på gångband (3 gånger/vecka)++
• Balansen förbättras – Gång- och balansträning utmanande)+++
• Fallfrekvensen minskar – Gång- och balansträning (utmanande)+++
• Gångsträcka ökar – Aerob fysisk träning (>65% av maxpuls)+++ -Styrketräning (progressiv)++ -Träning på gångband +++
• Konditionen förbättras – Aerob fysisk träning (>65% av maxpuls)+++
• • Muskelstärkande fysisk aktivitet (2 gånger/vecka) ++++

Rekommenderad fysisk aktivitet
• Gång- och balansträning – Förbättrar motoriska symtom, gånghastighet och balans samt minskat antal fall -Individanpassad med gradvis ökad komplexitet -50-60 minuter/tillfälle, 3 gånger/vecka
• Aerob fysisk aktivitet -150 minuter/vecka av måttlig intensitet, 3-7 gånger/vecka
• Muskelstärkande fysisk aktivitet – Individuellt anpassad -8-15 repetitioner, 1-3 set, 2-3 gånger/vecka

Diagnosspecifika råd
• Bör utformas individuellt, gärna av medicinskt kunnig person men inte nödvändigt
• Kan vara övervakad, men inte nödvändigt (gruppträning)
• Bör ske i ”on-fas”
• Tid för uppvärmning och nedvarvning ska räknas
• Gradvis ökning av den fysiska aktiviteten
• Gärna funktionella övningar
• Utmanande balansövningar
• Gång- och balansövningar, cykel, cross-trainer, stavgång, dans, tha chi
• Bordtennis, boxning, gåboll
• Hindrande – Själva funktionsnedsättningen, negativ självbild
Tidsbrist, brist på motivation, nedsatt självkänsla, brist på anläggningar, utrustning, information och transporter – Andras negativa attityder, kostnaden
• Underlättande – Glädjen att röra sig, ökad energi, avslappning -Förbättrat humör, sömn, motivation, självkänsla – Socialt stöd, utbildad personal, social stimulans

Hur blir man mer fysiskt aktiv?
• Beteendeförändrande tekniker – stöd för personer med funktionsnedsättning att nå en bättre hälsa
• Sätt tydliga mål, planera genomförandet och få tekniker för att styra sig själv i förändringsarbetet
• Beteendeförändrande komponenter – monitorering och återkoppling
• Inga skillnader avseende typ av funktionshinder, vem som ledde träningen, om den skedde individuellt eller i grupp, eller gavs ansikte mot ansikte eller via telefon.