Föreningsnytt / 2023-09-04

Noteringar från mötet med Skåneforum den 24/8

Skåneforum är mötesplatsen där styrelsen för Parkinson Skåne träffar lokalföreningarna. Dessa möten äger rum i maj och i september. Detta möte hölls på Annegården i Lund.

Vi började med att presentera oss och därefter presenterade Bertil Palm verksamheten i Sydöst.

Vi kan konstatera att det i princip är samma medlemmar som deltager på aktiviteterna, svårt att locka nya. Det är först när vi lockar med medicinska föreläsningar som det dyker upp fler deltagare. Viktigt att satsa på gemenskap, vårt projekt ”social samvaro” är på rätt väg och första året är ett ”känna av” år.

Sedan övergick vi till ekonomin. Vi började med 2022. Parkinson Skåne redovisade ett resultat på -2 178 kronor. Delar vi upp det i mindre delar så gav internatet Valhall ett överskott på 37 171 kronor. Resultat-prognosen för 2023 pekar mot ett resultat på -22 639 kronor och då prognosticeras internatet till -260 kronor. Ett utkast till budget för 2024 landar på -48 185 kronor. Även 2024 budgeteras internatet till -260 kronor. En livlig diskussion uppstod när det diskuterades generella bidrag. Styrelsen för Parkinson Skåne återkommer efter nästa styrelsemöte.

En annan viktig fråga att ta ställning till är hur stort det egna kapital skall vara, ett belopp som inte får underskridas och som är styrande när det gäller budgetarbete och disposition av resultatet.

Vår mediaverksamhet med Nyhetsbrev och webb-tidning är och har varit en viktig del av Parkinson Skånes verksamhet under många år. Nyhetsbrevet, som exempel, öppnas av ca 60%, vilket är mycket högt när det gäller Nyhetsbrev öppnas normalt sett av 20 – 25%. Vi har en trend på att ca 18 000 tittar på vår webb-tidning per år.

Efter lunch var det genomgång av hur man söker aktivitetsbidrag hos Region Skåne. Jag skriver inte så mycket om det eftersom regelverket är statiskt. Lokalföreningarna ansöker om aktivitetsbidrag hos Parkinson Skåne som sammanställer och skickar ansökan till Region Skåne som har som målsättning att lämna ett beslut före årsskiftet. När aktivitets-bidraget betalas ut till Parkinson Skåne så erhåller lokalföreningarna en procentsats av sökt belopp. Denna procentsats är olika från år till år.

Om lokalföreningarna inte använder hela det beviljade beloppet så skall skillnaden betalas tillbaka till Parkinson Skåne i samband med redovisningen som i sin tur betalar tillbaka till Region Skåne.

Tommys förslag om en flexibel ansökan om rörelseträning godkänner inte Region Skåne åtminstone inte i dagsläget.

Sedan försvann jag för att koka kaffe men jag hörde att som Yngre Parkinson så får man ingen information och man har inga speciella aktiviteter riktade för gruppen. Lena Schalin skall hålla en information om Yngre Parkinson på internatet i Ystad 7 – 8 oktober inför ca 80 deltagare. Jag har skrivit en artikel som finns på webbtidningen och som kommer i nästa Nyhetsbrev. Läses av ca 700.

Mats hade kreativa idéer om hur vi ska få företag att sponsra vår verksamhet och genom det sättet kommer vi också att synas mer.

Janne föreslår en whats Up-grupp och på det sättet kommer lokalföreningarna att få tillgång till varandras aktiviteter och idéer med mera.

Jag slutar här min skrivelse genom att nämna ett ord som genomsyrade hela dagen, nämligen GEMENSKAP.

 

Av: Thomas Winberg