Föreningsnytt / 2023-03-02

Parkinson Skånes resultat 2022 och budget 2023

För dig som inte deltog på årsmötet 25.2.2023 och inte haft möjlighet att titta på årsredovisningen för 2022 och budgeten för 2023 kommer här en sammanfattning som inte bara är siffror utan även lite förtydligande.

Resultat- och balansräkning 2022
Vi kan först konstatera att Parkinson Skåne har ett eget kapital per 31.12.2022 på 329 743 kronor. Det känns stabilt trots att det har minskat med 83 103 kronor sedan 31.12.2021. Förklaringen till denna minskning bottnar i ett alldeles för dyrt golfprojekt 2021 samt ett beslut av årsmötesstämman 2021 att samtliga utan e-postadress varje månad skulle erhålla Nyhetsbrevet. Detta beslut ändrade styrelsen på tidig höst 2021 när vi insåg att kostnaden för dessa utskick skenade iväg.

Under 2022 har ekonomin återigen kommit i balans tack vare att vi erhållit mer bidrag än under 2021. Dock redovisar vi en smärre förlust på -2 178 kronor. Du kan läsa om årsredovisningshandlingarna på vår hemsida.

Budget 2023
Jag skall istället koncentrera skrivelsen på budgeten för 2023 som är styrelsens viktigaste redskap för att planera, styra och följa upp verksamheten. Utgångspunkten är att redovisa en budget som är i balans (i närheten av ett 0-resultat, det är inte fel om man visar vinst) och som är trovärdig. Att det sedan sker oförutsedda händelser som gör att budgeten behöver justeras är inte ovanligt.

Region Skåne står för 44% av våra intäkter, medlemmarna för 28% och resterande 28% kommer från andra bidragsgivare. Vi gör detaljerade kalkyler för de stora projekten Världsparkinsondagen den 11.4.2023 och för konferensen den 7-8.10.2023 och ser till att dessa är finansierade. Vi gör även detaljerade kalkyler för vår mediafunktion och för våra bidrag till lokalföreningarna.

Mediafunktionen är en tung kostnadspost på 217 000 kronor eller 23% av våra kostnader men vi har medvetet valt att satsa på ett professionellt upplägg av vår webbtidning och av Nyhetsbrevet. Uppföljningar visar att de bemöts positivt.

Bidragen till lokalföreningarna uppgår till 27% av kostnaderna eller 250 890 kronor och är uppdelat i ett generellt bidrag och ett aktivitetsbidrag. Det generella bidraget, som för närvarande är 55 kronor per medlem, kommer dels från inbetalda medlemsavgifter och dels från grund- och medlemsbidrag från Region Skåne. Aktivitetsbidraget kommer från Region Skåne och uppgår till 63% av sökt bidrag. Detta ställer till problem för lokalföreningarna som inte fullt ut kan genomföra sina planerade aktiviteter.
Under 2022 har vi också investerat i en ny plattform (hemsida för Parkinson Skåne och samtliga lokalföreningar) för ca 75 000 kronor. Vi kan inte ta hela kostnaden direkt utan fördelar kostnaden på 5 år.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis budgeterar vi en förlust på -17 890 kronor för 2023.
Under 2023 måste vi arbeta mer med aktivt bidragssökande för att öka intäkterna. Parkinson Skåne kan inte fortsätta med att redovisa en förlust. På kostnadssidan är det bara smärre poster som kan justeras men vi har idéer om andra åtgärder för att öka intäkterna.

2021 – 80 901 kronor
2022 – 2 178 kronor
Budget 2023 – 17 890 kronor

Thomas Winberg