Nyheter / 2022-03-03

Funktionsrättsbyråns rådgivning för vuxna

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Vi fick följande brev från Funktionsrättsbyrån via ParkinsonFörbundet:

I början av januari öppnade Funktionsrättsbyråns rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning. Nu behöver vi er hjälp att sprida ordet till dem som kan behöva råd och stöd för att hävda funktionsrätt.

Funktionsrättsbyrån har två rådgivare med kunskap om juridik, mänskliga rättigheter och socialt arbete. Två gånger i veckan har rådgivningen telefontid, helgfria måndagar klockan 13–16 och onsdagar 9–12. Telefonnumret är 010-898 50 90. Det går också att när som helst mejla till kontakt@funktionsrattsbyran.se.

Med Funktionsrättsbyrån tar Funktionsrätt Sverige ytterligare ett steg för att stärka funktionsrätten. Funktionsrättsbyrån är ett treårigt projekt med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet är både att stärka individer att hävda sin funktionsrätt och att genom datainsamling arbeta för förändring och respekt för rättigheter. Målgruppen är vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Jag som skriver det här mejlet heter Lena Falk och är administratör/kommunikatör på Funktionsrättsbyrån. Har du frågor eller om du vill diskutera projektet är du välkommen att höra av dig till mig, lena.falk@funktionsratt.se eller 08-546 404 02, eller direkt till projektet info@funktionsrattsbyran.se.

Tack på förhand.

Hälsningar
Lena Falk
Administratör/kommunikatör på Funktionsrättsbyrån
lena.falk@funktionsratt.se
08-546 404 02, 079-066 55 92funktionsratt.se står följande:

Samlad kraft

Vi, Funktionsrätt Sverige, är ett stort antal funktionsrättsförbund som slutit oss samman för att agera med samlad kraft.

Politisk
Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Sverige och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor.

Kompetens
Vi är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vi använder kompetensen till att konstruktivt medverka till samhällsförbättringar.

Oberoende
Vi styrs inte av något annat än vår vision om ett samhälle för alla. Vårt oberoende ger oss trovärdighet och en unik samhällsroll att fylla som inte kan göras av andra samhällsaktörer.

Medborgarrätt
Vi har ett mandat från Förenta Nationerna att bevaka att en stor del av befolkningen – flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning – tillerkänns sina mänskliga rättigheter, sin funktionsrätt, fullt ut.

Konventionens grundläggande principer:

    • Alla människor är lika i värde och rättigheter. Alla människors behov är lika viktiga och måste ligga till grund för hur ett samhälle utformas.
    • Rättigheterna gäller alla människor. Detta gäller oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, sexuell läggning, funktionsnedsättning, egendom, börd eller ställning i övrigt.
    • De mänskliga rättigheterna är universella. En kränkning av en rättighet är en kränkning oavsett var i världen den sker.
    • De mänskliga rättigheterna är odelbara och inbördes beroende av varandra.

Begreppet funktionsrätt

När Handikappförbunden bytte namn till Funktionsrätt Sverige innebar det också att vi introducerade det nya begreppet funktionsrätt. Här kommer vi kontinuerligt att publicera material om begreppet och hur det kan användas.

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.

Funktionsrätt kompletterar begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, som de definieras av Socialstyrelsen.

Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person.

Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsrätt ger en tredje, tillkommande dimension. Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, tillgänglighet och särskilda