Föreningsnytt / 2021-11-25

Styrelsearbete i en ideell förening

Illustration: Anna Odlund

Att vara ledamot i en föreningsstyrelse är oftast givande och många gånger väldigt lärorikt. Det man tar med sig från ett styrelseuppdrag är ofta erfarenhet att samarbeta, kunskaper om ledning och styrning samt många nya vänner och kontakter. Men att sitta i en styrelse innebär också krav och ett stort ansvar för föreningens verksamhet. Därför är det centralt att styrelseledamöterna känner sig engagerade i föreningens verksamhet och är beredda att lägga tid och energi för att leda föreningen. Det är mycket viktigt att de som blir valda till styrelseledamöter känner till vad deras uppdrag är och vilket ansvar de har gentemot medlemmar, anställda och ledare.

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen skall ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har, och vilka principer som styr föreningen, kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Det mandat, det vill säga det som styrelsen har rätt att göra och besluta om, ska regleras i föreningens stadgar. Vanligtvis har styrelsen möjlighet att besluta om huruvida föreningen ska starta en ny verksamhet men däremot inte om föreningen ska höja medlemsavgiften. Revisorerna granskar styrelsen så ledamöterna inte fattar beslut som faller utanför ramarna.

Inför 2022

Flera av våra medlemmar som är styrelsemedlemmar, dels i Parkinson Skåne och dels i någon av våra 9 lokalföreningar, planerar av olika anledningar att avgå som styrelseledamot. Det har jag all respekt för.
Men vi har många fler medlemmar som säkert kan tänka sig ett styrelseuppdrag men som är tveksamma till om man klarar av det.

Det jag började med att skriva om är precis vad det handlar om. Att arbeta i en ideell styrelse är/man får:

    • Givande
    • Lärorikt
    • Erfarenhet av att samarbeta
    • Kunskaper om ledning och styrning
    • Många nya vänner och bekanta

Vi har alla något att tillföra i styrelsearbetet. Erfarenheter från tidigare arbete mm. Vi hjälps åt i styrelsearbetet då tillståndet av sjukdomen varierar från dag till dag.

Är du intresserad så vänd dig till ordförande i din lokalförening. Vill du istället prova på styrelsearbete i Parkinson Skåne så vänd dig till Monica Vikingsson, monica@parkinsonskane.se

Thomas Winberg
Källa: forening.se