Ledare, Ordförande har ordet / 2020-03-17

Säker och lättanvänd medlemsinformation

Denna artikel berör en angelägen och problematisk aspekt gällande utbyte och överföring av medlemsinformation via föreningarnas IT-system. Avsikten är att diskutera huruvida det
rådande informations- och kommunikationssystemet är tillräckligt funktionellt och robust för att möta morgondagens behov. I en föränderlig omvärld med framväxten av ett delvis nytt landskap präglat av globalisering, hållbarhet och teknikutveckling saknas det inte ur ett föreningsperspektiv möjligheter och utmaningar.

Coronaviruspandemin har med önskvärd tydlighet visat att människans existentiella sårbarhet och skyddsbehov kräver problemlösning i en fysiskt beskuren och virtuellt uppkopplad omvärld, samtidigt som den uppenbarligen bedöms högst olika mellan världssamfundets länder! Teknikskiften, och tekniksprång , har historiskt inte sällan inneburit mer eller mindre
ändrade samhälls- och livsvillkor. När gårdagens IT-initiativ lanserades vilka sedermera ihopkopplades till omfattande nätverk var de datatekniska- och telekommunikativa förutsättningarna av annan karaktär och omfattning. I morgondagens samhälle med femte generationens mobilkommunikation som navet kring vilket digitaliseringen torde kretsa kommer avsändares och mottagares informationsutbyten och kommunikationsöverföring av allt att döma te sig annorlunda. Utvecklingen av IoT (s.k. Internetof Things) där vardagsföremål i allt högre grad förses med inbyggd digitalisering och internetuppkoppling är företeelser som vinner mark. I dessa sammanhang kommer också medlemmar ställa krav på informations- och tekniksäkerhetens funktionalitet och användarvänlighet inte minst när det kommer till rådgivning, vägledning och riktlinjer.

Numera stöter vi allt oftare på frågor om globala hot, cyberattacker och andra sekretessöverträdelser, vilket i sin tur har aktualiserat motmedel som algoritmisk kryptering, informationssäkerhet och GDPR, allt för att mota Olle i grind. Som patientorganisation förväntar sig föreningsmedlemmarna att vi ska vara deras extra par ögon och öron! Antaganden som bygger på diverse förutsebara, och oförutsebara, scenarios och omvärldsförändringar torde förutsätta en tränad blick och insikt i digitaliseringens inriktning och karaktär.

Inom samtliga samhällssektorer – offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället samt familj och vänner – ställs i en allt högre takt ökade krav på hållbar och relevant utveckling. Planering, genomförande och uppföljning av IT-initiativ bör sätta mål om säker och användarvänlig digitaliserad medlemsinformation.

GERARD MÜLLER
gerard@parkinsonskane.se