Hälsa & livsstil, Medicin & forskning / 2023-12-29

Undvik exponering av miljögifter och upprepade slag mot huvudet – åtgärder som kan förebygga Parkinsons sjukdom

En ny studie har visat att att undvika exponering för gifter och huvudskador kan vara nyckeln till att förebygga Parkinsons sjukdom. Faktorer som exponering av miljögifter och upprepade slag mot huvudet kan stå för nästan 1 av 3 fall av Parkinsons sjukdom bland män och 1 av 4 bland kvinnor. Detta konstaterar Med dr Margari da Maia i en artikel från december 2023.

Enligt en studie av forskare vid University of Alabama i Birmingham (UAB), noterades att ”inneboende riskfaktorer (ålder, kön och genetik) är oundvikliga, men miljöfaktorer är det inte.” Dessa forskare tittar på riskförebyggande som ett sätt att minska förekomsten av Parkinsons sjukdom.

Det finns ett outtalat antagande att det inte finns något förebyggande för att hindra utbrottet av Parkinsons sjukdom – men det gör det”, säger Haydeh Payami, PhD, professor vid UAB:s avdelning för neurologi.

Payami tillade att detta arbete ”sätter en siffra på hur många fall av Parkinsons sjukdom som potentiellt skulle kunna förhindras om giftiga kemikalier eliminerades och om vi gjorde kontaktsporter som fotboll säkrare.”

”Upprepade slag mot huvudet är förknippade med en fördubblad risk för Parkinsons sjukdom” 

Slag mot huvudet inom idrotten anges som en viktig riskfaktor för män

Dessutom, hos män, var den justerade uppkomsten av Parkinsons sjukdom 10 % för upprepade slag mot huvudet och 6 % för exponering för militärrelaterade kemikalier. Exponering för miljögifter och upprepade slag mot huvudet stod tillsammans för 30% av fallen hos män. Tidigare studier har visat att hjärnskakningar, som uppstår på grund av en kraftig smäll mot huvudet, kan öka risken för Parkinson senare i livet.

Luftföroreningar och gifter

Fil.dr Steve Byson skriver i en artikel, ”Parkinson´s risk reflected in regional differences in air pollution” att risken för Parkinsons sjukdom även återspeglas i skillnader i hur mycket luftföroreningar man utsatts för.

Exponering för olika typer av toxiner och kemikalier som associerats med en ökad risk för Parkinsons sjukdom inkluderar:

  • trikloretylen (TCE), ett lösningsmedel som har använts i många industritillämpningar
  • en grupp kemikalier som kallas polyklorerade bifenyler (PCB)
  • bekämpningsmedel och herbicider, särskilt en herbicid som kallas paraquat
  • tungmetaller som järn, kvicksilver, mangan, koppar och bly.

 

Identifiering av riskfaktorer kan leda till bättre förebyggande av Parkinsons sjukdom

Man tror att Parkinsons sjukdom är resultatet av ett antal genetiska och miljömässiga faktorer som samverkar. Medan genetiska mutationer står för cirka 5 % av alla sjukdomsfall, verkar de övriga 95 % utlösas av miljöfaktorer.

Forskarna noterade att ”det mest övertygande vapnet mot den globala ökningen av Parkinsons sjukdom är eliminering av riskfaktorer.” Deras mål var därför att identifiera dessa faktorer som kan leda till nya förebyggande strategier för Parkinsons sjukdom.

Studien

Studien inkluderade data från 1 223 personer, varav de flesta bodde i den djupa södern i USA.

  • Bland dem fanns 808 personer med diagnosen Parkinsons sjukdom och 415 friska individer, som fungerade som kontrollgrupp.
  • Medelåldern vid insjuknande för Parkinsonsjuka var 59,3 år och nästan två tredjedelar (63 %) var män.
  • Förstoppning är ett vanligt icke-motoriskt symtom för Parkinsonsjuka. I denna studie var andelen personer med förstoppning signifikant högre bland dem med Parkinsons sjukdom än i kontrollgruppen (45 % jämfört med 14 %).
  • Det var också vanligare att patientgruppen upplevde viktminskning (27 % jämfört med 14 %) och (10 % jämfört med 0 %) – även icke-motoriska symtom på Parkinsons sjukdom.
  • Efter att ha justerat för faktorer som ålder och en familjehistoria av sjukdomen, var exponering för bekämpningsmedel 23 % för kvinnor och 17 % för män.

 

 

Källor:
Med dr Magari da Maia: ”Avoiding toxins, head injury key to Parkinson’s prevention”
Studie: ”Population fraction of Parkinson’s disease attributable to preventable risk factors”
Fil.dr Steve Byson: ”Parkinson´s risk reflected in regional differences in air pollution”
Marisa Wexler, MS ”Parkinson’s disease causes”

 

Thomas Winberg