Hälsa, Hälsa & livsstil / 2023-09-04

Så kan man bli beviljad färdtjänst

Om man på grund av sitt funktionshinder har svårt att förflytta sig, eller har svårt att färdas med kollektiva färdmedel, kan man bli beviljad färdtjänst.

Tillståndet till färdtjänst gäller då inom hemkommunen, (alt. även inom det angränsande område som kommunen beslutat om).
Rätt till färdtjänst har den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Färdtjänst innebär att man får tillstånd att färdas med taxi eller specialfordon. Om man kan styrka ett behov av ledsagare under resan kan tillståndet även gälla ledsagaren. I vissa särskilda fall kan man beviljas så kallat undantag från samåkning, det vill säga få rätt att färdas själv i fordonet.

Tillstånd till färdtjänst får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om:
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras. Här varierar reglerna från kommun till kommun. Vissa kommuner tillåter endast resor inom kommunen, medan andra medger resa in i angränsande kommuner eller inom länet.
3. hur många resor tillståndet omfattar. Här gäller regeln att ”sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får begränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl”. Med dessa resor avses till exempel resor till och från ett arbete.

Du som resenär betalar en avgift för färdtjänsten. Den måste vara rimlig och får inte överstiga kommunens självkostnader. Om du önskar ha med en medresenär får denne betala en separat avgift för att åka med dig.

Hur får jag färdtjänst?
Man ansöker om färdtjänst hos den kommun som man är folkbokförd i, eller hos den myndighet som ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Oftast finns det en färdtjänsthandläggare som hjälper till. I de allra flesta regioner behöver man även ett läkarintyg när man ansöker m färdtjänst. Man börjar med att söka biståndshandläggaren i den stadsdelen där man bor. Beslut fattas av Trafikförvaltningen och det tar ungefär 8 veckor för ansökan om färdtjänst ungefär 4 veckor för ärenden som gäller ändrat färdsätt och ungefär 1 vecka för ansökan om extra tilldelning av resor.

Vad gäller när färdtjänst beviljats?
Hur långt i förväg skall man beställa färdtjänst? Någon dag före resan så har man större chans att få åka på den tid man själv önskar. Bokning sker via app, telefon eller e-post.

Är färdtjänst gratis?
Vid varje resa med färdtjänst betalar man en egenavgift direkt till chauffören. Kostnaden beror på hur lång resa man gör och motsvarar 1,5 gånger biljettpriset för den vanliga kollektivtrafiken.

Sjukresor
Måste man ha färdtjänst för att åka sjukresa? Om man inte kan resa med kollektivtrafik till vården kan man ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstol eller egen bil. Det är det medicinska behovet som styr och vårdgivaren som bestämmer. Prata med din läkare om du har behov av sjukresor då ett sjukreseintyg behövs.

Det finns många fler frågeställningar att ta upp men ovanstående ger en liten inblick om färdtjänst.

Vill du veta mer om färdtjänst och lagen som styr denna kan du läsa lagen (1997:736) om färdtjänst här!

Thomas Winberg

Källa:
Lagen om färdtjänst (1997:736)