Hälsa & livsstil / 2022-08-01

Hur får man bidrag för bostadsanpassning?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

Ansök om bidrag hos din kommun

Om du vill ansöka om bostadsanpassningsbidrag ska du vända dig till din kommun. Av kommunen kan du få information om bidraget, vilka villkor som gäller för bidraget och ansökningshandlingar.

Kommunens serviceskyldighet

I förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om kommunens serviceskyldighet. Där framgår att myndigheter, till exempel en kommun, ska lämna enskilda sådan hjälp att de kan ta till vara sina intressen. Om du inte klarar av att göra ansökan själv och du inte har någon anhörig eller god man som kan hjälpa dig kan du få hjälp av kommunen. Hur mycket hjälp varierar beroende på ditt behov men även på hur omfattande din ansökan och ditt anpassningsprojekt är.

När kan jag få bidrag

Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Om du har en funktionsnedsättning och behöver göra anpassningar i din permanentbostad för att leva ett självständigt liv kan du i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag. Bidraget omfattar i princip alla typer av funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. Normalt ansöker man om bostadsanpassningsbidrag innan någon åtgärd har utförts. Det finns inget hinder i lagen mot att söka bidrag i efterhand, det vill säga efter det att du låtit utföra en åtgärd. Om du ansöker om bidrag i efterhand måste du dock vara medveten om att det kan vara svårare att utreda om du uppfyller villkoren för bidrag.

Exempel på bostadsanpassningar

Vanliga exempel på bostadsanpassningar är att ta bort trösklar, ställa i ordning en duschplats i stället för badkar, låta installera en spisvakt, göra en ramp till entrén, bredda dörröppningar, installera automatiska dörröppnare och specialhissar. Detta är bara några exempel på anpassningar. Det är du som ansöker som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du vill söka bidrag för. Det är din funktionsnedsättning som styr vilka åtgärder bidrag kan lämnas för. Lagen om bostadsanpassningsbidrag innehåller inget kostnadstak för vad anpassningar får kosta.

Villkor för bidrag

Det finns många villkor i lagen om bostadsanpassningsbidrag som ska vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag. Ett är att det måste finnas en klar koppling mellan din funktionsnedsättning och åtgärderna som du söker bidrag för. Kopplingen ska vara så stark att åtgärderna kan bedömas som nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen för att din bostad ska ändamålsenlig för dig. Du kan behöva ett skriftligt intyg från till exempel en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare för att visa den nödvändiga kopplingen mellan din funktionsnedsättning och de åtgärder som du söker bidrag för. Bidrag lämnas för anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende.

Anpassa och komplettera fasta funktioner

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i eller i anslutning till bostaden. Du kan inte få bidrag för lösa inventarier i bostaden som till exempel möbler och normal belysning. Du kan inte få bostadsanpassningsbidrag om ditt behov av anpassning kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Bostadens skick

I vissa fall kan du nekas bostadsanpassningsbidrag på grund av skicket på din bostad. Det kan gälla till exempel om de åtgärder du söker bidrag för behöver utföras grund av en byggnadsteknisk brist eller eftersatt underhåll i din bostad.

Byte av bostad

Om du söker bidrag i samband med att du byter bostad gäller också särskilda regler. Det kan då vara svårare att få bidrag. Villkoren skiljer sig åt beroende på om du flyttar till en bostad som någon annan har byggt eller om du flyttar till en bostad som du själv har låtit uppföra.

I vissa fall måste du ha ett medgivande att få utföra anpassningsåtgärden och en utfästelse om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

Om någon annan än du som söker bidrag helt eller till viss del äger din bostad eller gemensamma utrymmen eller tomten som berörs av åtgärden måste du ha ett medgivande från samtliga ägare att anpassningsåtgärden får vidtas.

I de fall du inte är ensam ägare av din bostad måste du alltså ha ett medgivande från andra ägare eller ägaren av bostaden. Detta gäller oavsett om du bor i en villa, bostadsrätt, ägarlägenhet eller hyresrätt.

För att du ska slippa drabbas av kostnader för att återställa anpassningsåtgärden efter dig måste du, om du inte är ensam ägare av din bostad, också ha en utfästelse från ägaren eller ägarna av bostaden om att inte ersättning kommer att krävas för att återställa anpassningsåtgärden efter dig.

Om du är nyttjanderättshavare och inte står ensam på ditt kontrakt måste du också ha en utfästelse från ägaren av bostaden att denne inte kommer att kräva dig eller andra nyttjanderättshavare som står på ditt kontrakt på ersättning för att återställa anpassningsåtgärden.

Bidragsformer

Bostadsanpassningsbidrag lämnas som huvudregel med ett belopp (kontantbidrag) som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna. Under menyrubriken ”Vem gör vad” kan du läsa mer om vem som gör vad i ett kontantbidragsärende.

Av lagen om bostadsanpassningsbidrag framgår också att förutom bidrag i traditionell form som ett rent kontantbidrag kan kommunen lämna bidrag i form av ett åtagande att låta utföra anpassningen och/eller med en begagnad anordning. Ett kommunalt åtagande och/eller begagnad anordning förutsätter dock att både du som sökande och kommunen är överens om att använda sig av dessa bidragsformer. För att veta om just din kommun erbjuder någon av dessa alternativa bidragsformer ska du vända dig till

Du blir ägare till anpassningen

Du som bidragsmottagare blir ägare till det som bidrag beviljas för, det vill säga själva anpassningen. Det gäller även om du har fått bidrag för att göra en anpassning i till exempel trapphuset eller den gemensamma tvättstugan. Det gäller också oavsett om du beviljats kontantbidrag, bidrag med en begagnad produkt eller bidrag genom ett så kallat kommunalt åtagande.

Källa: Boverket (2022). Vad är bostadsanpassningsbidrag? https://www.boverket.se/sv/babhandboken/for-dig-som-soker/vad-ar-bostadsanpassningsbidrag/

Hämtad 2022-08-01.