Nyheter / 2021-12-30

Vi fick ett brev från Sparbanksstiftelsen Finn…

De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN

”Hej Parkinson Skåne,

Vi hoppas att allt går bra med ert projekt ”Parkinson Skåne” med diarienummer 2021263 som ni fått bidrag till av Sparbanksstiftelsen Finn (syftar på Världsparkinsondagen den 11.4).

Sparbanksstiftelsen Finns vision är ”Vi investerar i en hållbar framtid” och bygger på den cirkulära sparbanksidén om att ge tillbaka, och understryker vår och bankens ansvar och uppgift i samhället. Med utgångspunkt från Agenda 2030 fortsätter vi styra vår verksamhet i en mer hållbar riktning. Varje år gör vi en kartläggning av våra projekt i förhållande till de 17 globala målen. Vår hållbarhetsanalys visar att ungefär 90 % av de beviljade projekten är i linje med ett eller flera av hållbarhetsmålen.

Ert projekt ”Parkinson Skåne” har kategoriserats inom Hållbarhetsmål 3, God hälsa och välbefinnande och delmål 3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Vi hoppas att ni kan använda denna information för att ytterligare utveckla er verksamhet med inriktning mot de Globala hållbarhetsmålen och vi ser gärna att ni framöver inkluderar något om ert hållbarhetstänk i er slutrapport.

Med vänlig hälsning

SPARBANKSSTIFTELSEN FINN

Katarina Andrén
VD

Vad är då Agenda 2030 och vilka är de globala målen för hållbar utveckling?

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

17 globala mål för hållbar utveckling

Mål 1 | Ingen fattigdom
Mål 2 | Ingen hunger
Mål 3 | God hälsa och välbefinnande
Mål 4 | God utbildning för alla
Mål 5 | Jämställdhet
Mål 6 | Rent vatten och sanitet för alla
Mål 7 | Hållbar energi för alla
Mål 8 | Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 | Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 | Minskad ojämlikhet
Mål 11 | Hållbara städer och samhällen
Mål 12 | Hållbar konsumtion och produktion
Mål 14 | Hav och marina resurser
Mål 15 | Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16 | Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17 | Genomförande och Partnerskap

Mål 3 God hälsa och välbefinnande

Sparbanksstiftelsen Finn har placerat Parkinson Skåne i mål 3 och i delmål 3.4.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Under de senaste decennierna har stora framsteg gjorts för att förbättra människors hälsa globalt, till exempel så har barndödligheten minskat med 50% sedan 1990. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande.

Delmål 3.4

Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

 

Det finns anledning till att återkomma till Agenda 2030 när vi skall rapportera om Världsparkinsondagen.

Läs mer om Agenda 2030 här.

Av Thomas Winberg