Lokala föreningar, Nyheter / 2021-09-10

Skåneforum 2021-09-09

Skåneforum är en mötesplats där styrelsen för Parkinson Skåne två gånger om året träffar ordförande och en representant för lokalstyrelserna. Det var med lite spänd förväntan vi nu träffades på Annegården i Lund. Vi hade inte träffats fysiskt sedan september 2019.

Inledning

Efter inledande fika hälsade Monica oss välkomna och presenterade dagens program.

T v Elna Magnusson och Ingrid Pettersson, Eslöv, fokuserade vid val av servett. T h Tommy Frank, Helsingborg med omnejd, vill ha allt kaffe själv.

 

Budget 2021 och resultatprognos 2021

Så var det min, Thomas, tur och jag började med att gå tillbaka till årsstämman i februari. Styrelsen hade lämnat ett förslag på budget som visade på ett 0-resultat. Styrelsens förslag innebar bland annat att de medlemmar som inte hade en e-postadress enbart skulle erhålla Nyhetsbrevet en gång i kvartalet eftersom utskick en gång i månaden skulle bli alltför kostsamt.

Årsstämman gick emot styrelsens förslag och beslutade att samtliga medlemmar skulle erhålla Nyhetsbrevet en gång i månaden. Styrelsen fick i uppdrag att revidera budgeten med det förbehållet att den inte skulle visa en förlust på mer än -50 000 kronor. Budgeten reviderades till -32 974 kronor.

Vid detta tillfälle var det 355 av våra medlemmar som inte hade en e-postadress (idag 285, måste komma ner till 150) och det var en alldeles för hög andel för att kunna hantera det kostnadsmässigt. Vid en resultat-prognos för 2021 i början av augusti pekade prognosen på ett resultat på ca -90 000 kronor och vid styrelsemötet 2021-08-16 beslöt styrelsen att de utan e-postadress kommer att erhålla Nyhetsbrevet i januari, i april, i juli och i oktober 2022.

Resultatprognosen pekar nu på ett resultat på -65 448 kronor.

Det är inte enbart utskicken av Nyhetsbreven som har blivit dyrare än beräknat. Vi kan sammanfatta resultatförsämringen i fyra avvikelse-poster:

  • Antalet medlemmar har minskat med 9% de senaste 20 månaderna och vi kan räkna med att det blir ca 10 000 kronor per år.
  • Golfprojektet erhöll inte de bidrag som vi sökte och det projektet kommer att visa en förlust på -22 000 kronor
  • Världsparkinsondagen kostade oss 6 500 kronor mer än budget
  • Mediakostnaderna uppgår till 57 115 kronor mer än budget.

Årsstämman beslutade också att styrelsen fick fullmakt att överskrida den reviderade budgeten med ytterligare 50 000 kronor till ändamål som gagnar medlemmarna. Nyhetsbrevet gagnar alla medlemmar anser styrelsen och vi skulle kunna visa en förlust på -82 974 kronor. Men hade vi inte vidtagit åtgärden att stoppa de månadsvisa Nyhetsbreven hade gränsen -82 974 kronor överskridits.

Vissa andra kostnader har blivit lägre än beräknat och erfarenheterna från 2021 har vi tagit med oss när vi går vidare med budgeten för 2022.

Budget 2022

  • Styrelsen för Parkinson Skåne presenterar en budget för 2022 som visar på ett överskott på 2 650 kronor efter följande förutsättningar:
  • Antalet medlemmar (f n 1 103) får inte minska under 2022
  • Golfprojekt skall vara finansierade med bidrag innan projekt startas Bidrag på 30 000 kronor är sökta hos Crafoordska stiftelsen, Johanniterordern, Carl Jönsson Stiftelse och Einar Hansson Stiftelse.
  • Världsparkinsondagen får högst kosta oss 20 000 kronor (projekt kan starta när Sparbanksstiftelsen Finn beviljat bidrag på 40 000 kronor och MultiPark beviljat bidrag på 32 000 kronor till moderatorn). Region Skånes beslut kommer för sent, först i slutet på februari, och därför söks bidrag på 25 000 kronor hos Folke Ljungdahls stiftelse. Beslut väntas i november. Bidrag på 35 000 kronor söks också hos Region Skåne.
  • Beviljas dessa bidrag återinsätts 12 000 kronor i budgeten för Yngre Parkinson
  • Målsättningen är att återigen kunna skicka ut Nyhetsbrevet varje månad till alla och i budgeten är medtaget 3 timmars extra arbete för Khakis räkning. Men samtidigt måste bidrag på 55 000 kronor vara beviljade för utskick av Nyhetsbrev och antalet utan e-post-adress skall vara ca 150 medlemmar.

Långsiktig strategi för Eget Kapital och likviditet

Per 2020-12-31 uppgick eget kapital till 412 906 kronor och likviditeten till 451 436 kronor. Enligt resultatprognosen kommer eget kapital per 2021-12-31 att uppgå till 347 458 kronor och likviditeten till 385 988 kr. Långsiktigt mål är att eget kapital och likviditet inte skall understiga 300 000 kronor.

Öka antalet e-postanvändare

Av våra 1 103 medlemmar saknar f n 285 e-postadress och det är absolut nödvändigt att vi kommer ner till ca 150 medlemmar som inte har e-post-adress för att vi ånyo skall kunna skicka ut Nyhetsbrevet en gång i månaden.

Flera lokalföreningar upptäckte felaktigheter i materialet och de var säkra på att antalet 285 är alldeles för hög. Lokalföreningarna fick i uppgift att bearbeta sina medlemmar medan jag fick i uppdrag att söka 30 000 kronor i bidrag från Sparbanksstiftelsen Finn och 25 000 kronor från Folke Ljungdahls stiftelse. Avstämning i mitten av december.

Medlemsrekrytering

Per 2019-12-31 hade vi 1 211 medlemmar och nu har vi 1 103. Vi har tappat 108 medlemmar på 20 månader och det är ca 9%. Varje medlem ger intäkter på ca 210 kronor per år eftersom vi efterföljande år får ett medlemsbidrag från Region Skåne.

Bertil Palm, Sydöst, Eva Cloov, Sydöst och Tommy Frank igen, diskuterar medlemsutvecklingen, därför allvarliga miner.

Medlemstappet är större än riksgenomsnittet som är ca 3 – 4% och det är främst tre av våra lokalföreningar som står för ca 60% av minskningen.

Flera förslag framkom under diskussionerna hur vi skall skaffa fler medlemmar. Träffa Parkinsonskolan (där det finns en sådan), lägga ut material på Neurologierna, vissa vårdcentraler, dagcentraler för pensionärer samt inte glömma bort att ”ge en stor morot”, var några av förslagen.

Bildande av arbetsgrupp

En arbetsgrupp bestående av Sven Palmér (sammankallande), Bertil Palm, Tommy Frank och Ingrid Pettersson bildades för att kartlägga befintliga informationskanaler riktade till våra medlemmar sett ur regionalt och lokalt perspektiv och därefter föreslå förbättringar.

Arbetsgruppen ska redovisa sitt resultat till Monica Vikingsson senast den 30 november så att beslut kan fattas vid Parkinson Skånes styrelsemöte i december.

Aktiviteter hösten 2021

Aktivitetsportföljen är minst sagt hög. Det saknas inte brist på idéer. Samtliga närvarande lokalföringar har ett digert program under hösten och det ser vi också i kalendariet. Mycket bra jobbat.

Aktiviteter 2022 – lokalföreningarna

Under 2021 erhöll lokalföreningarna 66 935 kronor i generellt bidrag från Parkinson Skåne. Det var 57 kronor per medlem. Bidraget kommer att minska till 52 650 kronor under 2022 och det blir 48 kronor per medlem om medlemsantalet är 1 103 per 2021-12-31.

Under 2021 lämnade Parkinson Skåne ett aktivitetsbidrag till lokalföreningarna på 2 700 kronor men under 2022 beviljar Parkinson Skåne inga aktivitetsbidrag till lokalföreningarna. Alla ansökningar om aktivitetsbidrag söks via Parkinson Skåne hos Region Skåne. Lokalföreningarna har sedan tidigare erhållit instruktioner om hur ansökan skall hanteras och ansökningarna skall vara Parkinson Skåne tillhanda senast den 15 september. Därefter skall ansökningarna bearbetas och skickas till Region Skåne senast den 30 september.

Det är tidigt att redan nu lämna in riktigt säkra kalkyler på aktiviteter som skall genomföras under hösten 2022. Riktlinjerna från Region Skåne är inte heller lätta att tyda. Vi får hjälpas åt att göra det bästa möjliga av situationen.

Jag återkommer så snart som möjligt med vissa klargörande.

Aktiviteter 2022 – regionalt

Världsparkinsondagen den 11 april 2022

Planeringen av Världsparkinsondagen den 11 april 2022 är fortfarande i sin linda. Senast vi hade ett fysiskt möte var 2019 på Scandic Star Hotell i Lund. 2020 blev helt inställt och i år hade vi en inspelning där vi räknar med att ca 2 000 personer har sett hela eller delar av filmen.

I kalkylen är medräknat både fysiskt möte och inspelning av programmet. Sökta bidrag blir 107 000 och kostnaderna beräknas till 107 000 kronor och de är muntligt erhållna. Program och föredragshållare skall inte vara svårt att få ihop.

Samtliga lokalföreningar föreslog både fysiskt möte och filmning och styrelsen i Parkinson Skåne arbetar vidare med ett program.

Internat hösten 2022

Styrelsen i Parkinson Skåne har diskuterat ett återupptagande av de så populära internaten som vi drev för några år sedan. Vi begärde in en offert och kom fram till att varje deltagande medlem skulle betala 2 100 kronor för upplägget med helpension och konferens lördag/söndag.

Lokalföreningarna är positiva till förslaget och föreslår att styrelsen i Parkinson Skåne begär in fler offerter och arbetar vidare med ett upplägg till program. Vet du med dig att du är intresserad och till prisnivån ca 2 100 kronor så skicka ett mail till mig på thomas@parkinsonskane.se eller ett sms till 0703 – 217520 eller ring mig. Får vi in tillräckligt många intresserade redan nu så vet vi att det finns en substans när vi väljer anläggning

Övriga frågor

Maud Eker, styrelsen och Håkan Elfgren, Malmö, diskuterar patientsäkerhet.

Maud Eker ingår som Parkinson Skånes representant i Patientnämndens patientråd. Tyvärr vet alltför få av våra medlemmar hur man ska gå tillväga i frågor som rör felbehandling i vården.
Hildegun Vollert informerade om att hon är nominerad av Parkinson Skåne att ingå i Patient- och närståenderådet vid Skånes universitetssjukhus. Hon har nyligen blivit intervjuad och inväntar svar.

Monica meddelade att hon blivit kontaktad ang Delprojekt 20 för uppföljning och tillgänglighet för DBS (Deep Brain Stimulation). Hon kommer att bli intervjuad av Carl Rosenblad om någon vecka och få mer information om vad detta innebär.

Monica och Maud informerade om att Lunds kommun visat intresse av att öppna Parkinsonboende. Efter kontakt med Per Odin har även universitetet visat ett stort intresse för forskningsprojekt ang detta. Monica, Maud och jag kommer att träffa Per Odin den 22 september för en första diskussion.

Text & bild: Thomas Winberg