Medicin & forskning / 2021-02-15

Vad är Parkinsonfonden?

Parkinsonfonden – Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond – bildades 1987 av Professor Göran Steg och är en ideell organisation vars ändamål är att stödja svensk klinisk parkinsonforskning.

Parkinsonfondens huvudsakliga uppgift är att samla in och fördela medel till klinisk forskning rörande Parkinsons sjukdom. Pengarna kommer från privatpersoner, organisationer och företag genom gåvor, bidrag, donationer och testamenten.

Den löpande verksamheten för Parkinsonfonden består i kommunikation med forskare, gåvogivare och enskilda frågeställare, omvärldsbevakning, informationsspridning samt insamling av medel för utdelning av forskningsanslag.

Parkinsonfondens vision är att forskarna ska komma underfund med orsaken till Parkinsons sjukdom. Detta för att man effektivt ska kunna förebygga och behandla sjukdomen och därigenom minska lidandet hos många människor.

Parkinsonfonden står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, SFI, och har ett så kallat 90-konto. Fonden är också befriad från arvs- och gåvoskatt.

Forskning

Parkinsons sjukdom är fortfarande något av en gåta. Den egentliga orsaken till sjukdomen har ännu inte klarlagts och man vet inte hur det kommer sig att vissa människor drabbas, medan flertalet inte gör det. Det finns behandlingar som lindrar symtomen, men ännu saknas bromsmediciner och botande behandlingar. För att göra framsteg som kan förbättra situationen för de parkinsonsjuka och deras anhöriga krävs forskning. Den svenska forskningen inom området håller hög klass, men lider brist på pengar. Parkinsonfonden försöker stödja forskningen med hjälp av medel som samlas in från allmänheten.


Parkinsonfonden delar årligen ut anslag till forskare för att starta eller intensifiera angelägen forskning.

Parkinsonfonden beviljade 7 500 000 kr till parkinsonforskningen i Sverige under 2020 – varav forskare i Lund fick 3 750 000 kr.
Sammanlagt beviljades 30 anslag, 5 anslag om 500 000 kronor, 11 anslag om 300 000 kronor och 14 anslag om 125 000 kronor.
Av dessa 30 anslag gick 15 till forskare vid Lunds Universitet och de erhöll sammanlagt 3 750 000 kronor.


Nedanstående 7 forskare från Lunds Universitet erhöll mellan 300-500 000 kr vardera medan resterande 8 forskare erhöll vardera 125 000 kr.

 

Därtill delar Parkinsonfonden årligen ut två pris, Åke Ljungdahls pris och Elsa och Inge Anderssons pris. Priserna skall användas för forskning.

Åke Ljungdahls Pris

För att understödja vidareutvecklingen av den kliniska Parkinsonforskningen och behandlingen i Sverige, instiftade Parkinsonförbundets Forskningsfond år 2008 ett pris, till Åke Ljungdahls minne. Priset avser att främja förnyelse och utveckling inom området klinisk behandling och forskning vid Parkinsons sjukdom och bör användas till forskningsrelaterad verksamhet. Prissumman är 100 000 kronor.

Av detta är 25 000 kronor ett personligt stipendium och 75 000 kronor ett forskningsanslag. Parkinsonfonden har utsett Michaela Karlstedt till mottagare av Åke Ljungdahls pris 2020 för hennes forskning om hur Parkinsons sjukdom (PS) påverkar parrelationen över tid när den ena parten i förhållandet drabbas av sjukdomen. Kunskap om detta är viktig, eftersom studier visat, att en stark ömsesidighet i parrelationen kan fungera som en skyddande faktor mot minskat välbefinnande och livskvalitet hos anhöriga som vårdar en partner som drabbats av sjukdomen.

Elsa och Inge Anderssons Pris

För att stimulera parkinsonforskningen i Sverige instiftade Parkinsonförbundets Forskningsfond år 2010 ett pris, till Elsa och Inge Anderssons minne. Priset avser att främja högkvalitativa avhandlingar inom området Parkinsons sjukdom och bör användas till forskningsrelaterad verksamhet. Prissumman är 100 000 kronor. Av detta är 25 000 kronor ett personligt stipendium och 75 000 kr ett forskningsanslag.

Parkinsonfonden har utsett David Bäckström, Umeå universitet, till mottagare av Elsa och Inge Anderssons pris 2020 för avhandlingen ”The biology of cognitive decline and reduced survival in Parkinson´s disease. Prognostic factors in a population-based cohort”. Syftet med studien, som resulterat i fem vetenskapliga publikationer, var att studera kliniska, neurobiologiska och genetiska faktorer som kan vara av betydelse för diagnosen, prognosen, och mortaliteten vid Parkinsons sjukdom och närbesläktade neurodegenerativa sjukdomar.

Parkinsonfondens nyhetsbrev

Sedan länge har Parkinsonfonden varje år skickat ut 6 nyhetsbrev om forskning och behandling vid Parkinson sjukdom. Sedan hösten 2019 finns de också tillgängliga på fondens hemsida. Det bör hållas i minnet att nyhetsbreven endast i begränsad utsträckning handlar om fondens egen verksamhet. Avsikten har snarare varit att sprida information om projekt och initiativ som vi tror kan intressera såväl medicinsk personal som patienter och allmänheten i övrigt.

Senaste Nyhetsbrevet
Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 1 Januari 2021

Om du vill få nyhetsbrevet skickat som e-post, kontakta lennartpettersson1@yahoo.se (Parkinsonfondens ordförande)

 

 

Av: Thomas Winberg
thomas@parkinsonskane.se