Okategoriserade / 2021-04-21

FOKUS Patient® – en Vårdpedia

FOKUS Patient® startade 2019 för att samla alla intressenter på samma arena med intresse för vårdfrågor, där patientperspektivet skulle få en framträdande roll. Målsättningen för FOKUS Patient är att föra fram patientfrågor genom medverkan i olika sammanhang och bli en gemenskap för de som behöver en vägvisare i vården, FOKUS Patient skall vara delaktiga i att sprida fakta, information och dela sin kompetens på olika områden som vården berör.

FOKUS Patient anser att det är viktig att få veta sina rättigheter som patient eller närstående, att som vårdpersonal få veta mer om olika patienters upplevelser, eller vara ett ”uppslagsverk” för många frågor som ställs om vården – en Vårdpedia!

Nu utökas konceptet till att även omfatta en digital plattform med samma intention som den fysiska; att skapa en mötesplats för övergripande viktiga frågor för alla patienter, men också ge kontakter och att kunna dela kunskap mellan de olika intressenter som finns inom vården.

Vikten av att som patient eller närstående få veta sina rättigheter är en av målsättningarna med FOKUS Patient.

FOKUS Patient bjöd in patientorganisationer till olika seminarier kring varierande teman. Parkinson Skåne m.fl. andra organisationer inbjöds den 12 – 15 april 2021 till en serie digitala lunchmöten om patientsäkerheten.

Under veckans olika träffar uppmärksammade vi särskilt patientsäkerhetsfrågor i förhållande till svensk och global hälso- och sjukvård.

Till att börja med berördes kommunal hälso- och sjukvård med kommentarer och analyser av den medicinsk ansvariga sjuksköterskan, s.k. MAS, i Tranås kommun. Vi gavs en intressant lägesbild av hur patientsäkerheten inom vård och omsorg ser ut idag.   Till detta dels på vilket sätt samverkan mellan socialnämnden i egenskap av vårdgivare och MAS kan underlättas när det kommer till patientsäkerheten, dels informerades vi om patientsäkerhetsberättelsen, arbetsmetod, vårdsystematik samt kända resp. nya mål.

Nästföljande lunchmöte upptog hur den regionala eller landstingsdrivna sjukvården kan implementera patientsäkerheten utifrån Socialstyrelsens riktlinjer samt huruvida apoteken i sammanhanget ikläder sig vårdens förlängda arm.

Onsdagens träff behandlade standardiseringen av vård och omsorg i nationell och global kontext. Standardisering i Sverige (SIS) använder sig primärt av fyra principer om öppenhet, konsensus, frivillighet och intressent vid mailande av standardiseringens terminologiska förklaringar.

Standardiseringen inom vård och omsorg har främst varit produktorienterad, men har på senare år även blivit tjänsteinriktad. Några exempel på erkända standard finner vi i medicinsk teknik, olika hjälpmedel, e-hälsa och bioteknik.

Som antytts påbörjade vi seminarierna om patientsäkerheten på lokal nivå, följt av regional och nationell, för att slutligen problematisera läget i förhållande till Europa (EPSF) och globalt (IAPO).

Sammanfattningsvis torde det inte vara någon överdrift att göra gällande att skillnaderna i patientsäkerheten är betydande. På den nationella nivån hävdas detta inte sällan att patientsäkerhetens likvärdighet är skiftande i förhållandena mellan å ena sidan det lokala, regionala och nationella planet. Å andra sidan, på global nivå mellan omvärldens olika stater synes hälso- och sjukvårdens patientsäkerhet vara stora, om än enligt Hans Rosling avtagande. Det kan inte anses vara förvånande att patientens ställning inom hälso- och sjukvården är skiftande i stor utsträckning hänförligt till de ekonomiska förutsättningarna.

I dessa hänseenden med de krav och förväntningar som rimligen anses vara för handen fyller de globala institutionerna som WHO stor vikt och betydelse i att bistå med stöd och hjälp på alla sätt.

Om vi istället anlägger fokus på den svenska hälso- och sjukvården blir bilden delvis en annan. Ett förslag på hur patientsäkerheten kan ökas finner vi i patientsäkerhetslagen (PSL). PSL är nämligen en s.k. skyldighetslagstiftning och tar sin utgångspunkt i vårdgivares och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvarighet.

Syftet i förslaget är att låta PSL bli föremål för översyn och ev. omarbetas till en generell och bindande patienträttighetslag. Det torde i sammanhanget finnas principiella och praktiska frågor för en utredning att bedöma och ta ställning till rörande patientens vård- och omsorgsrättigheter.

Huruvida i det enskilda fallet patientens rättigheter och/eller förmåner överträds eller inskränks och förutsättningarna för patientens rätt till överprövning. Inte heller kan bortses från kritiken i förhållande till det grundlagsreglerade kommunala självstyret.

Läs mer på fokuspatient.se →

Gerard Müller
Ledamot i Parkinson Skånes styrelse