HomeInformation om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Parkinsonförbundet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Parkinsonförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Parkinsonförbundet genom att kontakta oss på parkinsonforbundet@telia.com.

Medlemskapet i Parkinsonförbundet är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Parkinsonförbundet behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem. Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Parkinsonförbundet är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Parkinsonförbundet har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål. Behandling om personuppgifter som är att anse som känsliga, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag. Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och liknande. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Ditt personnummerregistreras eftersom det är viktigt att Parkinsonförbundet ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Parkinsonförbundets IT-system.Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Parkinsonförbundet samarbetar med för nödvändig behandling för Parkinsonförbundets räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till ett tryckeri vid distribution av Parksinson Journalen.Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Parkinsonförbundet behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Parkinsonförbundet kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till parkinsonforbundet@telia.com eller meddela via telefon 08666 2070. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Genom att betala kommande årsavgift till Parkinsonförbundet bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling. Om du inte önskar få information från oss kan du när som helst kontakta oss på parkinsonforbundet@telia.com och begära att vi stoppar utskicken.